Transporter

Transportsektorn står i dag för en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. För att nå klimatmålet om inga nettoutsläpp år 2045 behöver de transportrelaterade inrikes utsläppen minska med 70 procent till 2030.

Utsläppen på transportområdet består av utsläpp av inrikes transporter, utrikes båt- och flygresor samt transportrelaterade utsläpp kopplade till import av konsumtionsvaror.

Energimyndigheten stödjer forskning och innovation om energieffektivare och mindre miljöbelastande transportsystem och ger stöd till att innovationer förs ut på marknaden både nationellt och internationellt. Nu krävs insatser som ger radikalt minskade växthusgasutsläpp snarare än enstaka förbättringar. Energimyndigheten stödjer också forskning som syftar till ett minskat behov av resande.

Behovsområden:

  • Transporteffektivt samhälle
  • Resurseffektiva och fossilfria fordon och farkoster
  • Förnybara drivmedel

Energimyndighetens satsningar på området