Smart och förnybart energisystem på Gotland

Energimyndigheten har slutfört uppdraget att verka för att Gotland ska vara ett pilotområde som går före i omställningen till ett hållbart energisystem, utifrån energipolitikens tre grundpelare: försörjningstrygghet, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet.

Foto: Anders Vikhult, Mostphotos

Energimyndighetens uppdrag

Regeringen gav 2018 Energimyndigheten i uppdrag att ta fram en färdplan och presentera åtgärder för hur Gotland ska kunna gå före i energiomställningen. Färdplanen presenterades den 29 mars 2019.

Energimyndigheten har efter det haft en roll i det fortsatta arbetet att samordna de aktörer som aktivt deltagit i omställningsarbetet. I uppdraget har även ingått att vartannat år publicera hur utvecklingen fortskrider. 

Efter ett beslut av regeringen om ändring i Energimyndighetens regleringsbrev 2023 har Energimyndigheten inte längre kvar samordningsuppdraget. Inget arbete pågår därför längre i uppdraget.  

Tio projekt inom Energipilot Gotland

Inom ramen för regeringsuppdraget startades projektet Energipilot Gotland där tre utlysningar har genomförts, och beslut har tagits om att tio projekt får stöd. Detta arbete fortsätter som planerat.

Att regeringsuppdraget inte längre finns kvar påverkar därmed inte de projekt som redan fått finansiering från Energimyndigheten.   

Projekt inom Energipilot Gotland

 

+

Bakgrund om uppdraget

I juni 2016 träffades energiöverenskommelsen, då bland annat mål om att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser 2045 fastställdes.

Ett år senare fick Energimyndigheten i uppdrag att ta fram en förstudie om hur Gotland ska kunna bli pilotregion i arbetet med att ställa om Sverige till ett helt förnybart energisystem. Förstudien presenterades i april 2018, och föreslog ett antal åtgärder för att nå målet till 2045 samt de energipolitiska målen.

Tillsammans med samverkansparter rapporterade Energimyndigheten sedan en färdplan den 29 mars 2019 för hur Gotland ska kunna bli en pilot för energiomställning.

I färdplanen finns åtgärdsförslag framtagna utifrån de utmaningar som finns inom energisektorn på Gotland. Åtgärderna ska kunna fungera för hela landet och bidra till ökad försörjningstrygghet, minskade utsläpp av växthusgaser, ökad andel förnybar elproduktion, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet.

Genomförandet av färdplanen hade syfte att stärka Gotlands kapacitet att nå energi- och klimatmålen tidigare än övriga Sverige.