Sjöfartsprogrammet

Programvision: Ett hållbart sjötransportsystem som är energi- och resurseffektivt och baserat helt på förnybar energi.

För att möjliggöra sjöfartens övergång till fossilfrihet behöver en rad åtgärder vidtas. Det rör sig om tekniska, operationella och strukturella åtgärder. Genom riktade medel till forskning hoppas vi hitta nya lösningar som ska bidra till sjöfartens utmaningar och accelerera omställningen mot ett hållbart sjötransportsystem.

Fokusområde

För att bidra till ett energi- och resurseffektivt sjötransportsystem med hög andel förnybara drivmedel är sjöfartsprogrammet inriktat mot forskning, utveckling, innovation och demonstration inom följande fokusområden:

  • energieffektiva fartyg
  • anpassning till förnybar energi
  • operationell verksamhet och system.

Forskningen ska ha hög innovationshöjd och industriell relevans för att kunna understödja utveckling och implementering.

Programmål

  • Utveckla kunskap-, kompetens- och lösningar som utgör bas för utveckling av nya radikala produkter och tjänster inom området.
  • Genom samverkan åstadkomma ökad synlighet och överföring av, forskning, utveckling och nya lösningar mellan näringsliv och akademi.
  • Att svenska aktörer kan utveckla klimat- och resurseffektiva produkter, systemlösningar och tjänster som är långsiktigt konkurrenskraftiga på en global marknad.

Utlysningar och aktiviteter inom programmet

  • Programmet sträcker sig från 22 mars 2018 till 31 december 2023.
  • I samband med uppföljningen efter programmets slut fattar Energimyndigheten beslut om programmet ska förlängas eller avslutas.

Programmets budget är totalt 83 miljoner kronor.

En till två utlysningar per år

Programmets medel är, sedan utlysning nr 4 i september 2021, fullt ut avsatta till olika projekt och inga ytterligare utlysningar kommer att hållas.