Anlita en certifierad installatör

Dags för förnybar el eller värme hemma? Välj en certifierad installatör.

När du väljer en certifierad installatör säkerställer du att installatören har validerad kunskap inom just förnybar energi. Installatören vet hur en värme- eller solelanläggning ska dimensioneras, installeras, optimeras och underhållas på bästa sätt. Kunskapen gör att installatören exempelvis kan avgöra vilken värmepump eller pelletslösning som passar just dina behov av uppvärmning bäst, eller vilken utformning och dimensionering din blivande solcellsanläggning bör ha.

En certifierad installatör har kunskap om olika anläggningars miljöpåverkan och huset som energisystem. De har också kännedom om vilka nationella och internationella regelverk som gäller.  

Fördelar med att välja en certifierad installatör

Lägre drift- och underhållskostnader
En certifierad installatör säkerställer att din anläggning får de mest optimala driftförhållandena för just ditt hus och just dina förhållanden.

Funktionssäkerhet
Då installatören har tredjeparts-validerad kompetens är det större sannolikhet att anläggningen fungerar som den ska.

Längre teknisk livslängd
En certifierad installatör vet hur en anläggning bäst ska optimeras och dimensioneras för att orsaka så lite slitage som möjligt. Det gör att anläggningens tekniska livslängd ökar och potentiellt får ett högre andrahandsvärde.

Långsiktiga relationer
Om det skulle uppstå problem i anläggningen eller om du har frågor är det tryggt att ha en relation med en certifierad installatör som kan just din anläggning. 

Behaglig inomhusmiljö
En certifierad installatör kan hjälpa dig med den lösning som ger bäst inomhuskomfort och lägst bullernivå.

Bättre klimat och närmiljö
En effektiv anläggning ger en lägre energianvändning, vilket är positivt för klimatet. För biobränslepannor kan en minskad bränsleanvändning även ge minskade utsläpp till närmiljön.

Du kan välja en installatör med kompetens inom följande områden:

  • Pannor som drivs med biomassa (till exempel ved- och pellets)
  • Värmepumpar
  • Solvärmesystem
  • Solcellssystem (solel)

Certifieringen är frivillig för installatörerna och utfärdas av en tredje part – Incert. Incert ackrediteras av Swedac som är Sveriges nationella ackrediteringsorgan.

För att veta att installatören är certifierad ska du leta efter de här märkningarna:

Logo installatör bioenergiLogo installatör solel

 Logo installatör solvärmeLogo installatör värmepumpar

Varför förnybar energi?

Med förnybar energi menas energi som kommer från källor som hela tiden förnyas. Exempel är vattenkraft, vindkraft, solenergi och bioenergi. Till skillnad från fossil energi, som olja, kol och naturgas vilka behöver mellan 50 till 500 miljoner år på sig att ombildas. Genom att använda förnybar energi minskar utsläppen av växthusgaser, vilket är positivt för klimatet.