Frågor och svar om Industriklivet

Här hittar du vanliga frågor och svar om vad som gäller för att söka stöd från Industriklivet.

+

Vad är en industri som omfattas av stöd inom Industriklivet?

Industriklivet omfattar industrier som till exempel (SNI-, SPIN-kod):

  • Järn- och stålindustrin, inklusive järnmalmsgruvor och ferrolegeringar
  • Övrig metall inklusive övriga gruvor       
  • Raffinaderier och kemiindustri       
  • Mineralindustri   
  • Skogsindustri      
  • Andra/nya industrier – se området strategiskt viktiga insatser.

För stöd till bio-CCS/negativa utsläpp ingår alla aktörer inklusive el- och värmesektorn. 

+

Vilken typ av projekt kan jag få stöd för?

Bilden visar vilka kriterier som gäller för projekt inom Industriklivets tre områden:
IK_process.svg

+

Hur mycket stöd kan jag söka?

Hur mycket stöd som kan sökas (stödintensitet/stödnivå i procent av projektets totala kostnad) varierar beroende på typ av projekt och regleras i de statsstödsregelverk som finns. I respektive utlysningstext framgår vilka begränsningar som finns.

Det finns däremot inga begränsningar i ett projekts omfattning vad gäller totala kostnader eller sökt stöd beloppsmässigt. Beviljat stöd i pågående projekt ligger mellan några hundra tusen kronor upp till flera hundra miljoner kronor och beror på vad som ska göras inom projektet.

+

Vad är ett projekt?

Med ”projekt” avses en tillfällig insats för att ta fram en viss produkt, tjänst eller för att uppnå ett visst resultat. Projekt löper därmed över en viss tid, ska uppfylla vissa mål, och innehåller normalt både utrustnings- och lönekostnader (CAPEX och OPEX). Undantaget för investeringsprojekt, som framförallt består av utrustningskostnader (CAPEX).

+

Hur lång tid får mitt projekt pågå?

Ditt projekt måste avslutas senast 31 december 2031 vilket är så länge som finansiering i dagsläget finns inom Industriklivet.

+

När är sista datum för att söka?

För forskningsprojekt hålls två utlysningar per år, en under våren och en under hösten. Se öppna utlysningar för aktuella datum för sista ansökningsdag.

För genomförbarhets/förstudier, pilot- demonstrations- eller investeringsprojekt går det att skicka in ansökan när som helst under året. Bedömning och beslut görs löpande.

+

Vad menas med stöd till en investering?

Industriklivet kan finansiera investeringar i kommersiella anläggningar enligt artikel 36, 36b, 38, 41, 47, 48, 56, 56b och 56c i gruppundantagsförordningen (GBER). Att köpa in utrustning som används i ett pilot/demo-projekt räknas inte som ett investeringsstöd enligt ovan. För pilot/demo-projekt ger vi i stället stöd enligt artikel 25, där den stödberättigande kostnaden för utrustningen i stället tas upp som en avskrivningskostnad under tiden den används i projektet som får stöd. 

 

Gruppundantagsförordningen, EU-kommissionen

+

Vilken typ av investeringsstöd går att söka?

Du kan söka stöd för investeringsprojekt som bidrar till något av Industriklivets tre områden och som samtidigt tillåts av gruppundantagsförordningen (GBER) via dess artiklar (se utlysningstext) eller Riktlinjerna för statligt stöd till klimat, miljöskydd och energi (CEEAG).

Gruppundantagsförordningen, EU-kommissionen

Riktlinjerna för statligt stöd till klimat, miljöskydd och energi, EU-kommissionen

Notera att det finns några områden där Industriklivet har möjlighet att ge stöd för forskning och utveckling men där det inte finns möjlighet till investeringsstöd. Ett sådant exempel är investeringsstöd till produktionsanläggningar för produkter som bidrar till den gröna omställningen. På kommissionens sida för Q&A beskriver de att Riktlinjerna för statligt stöd till klimat, miljöskydd och energi inte omfattar stöd för tillverkning av miljövänliga produkter, maskiner eller transportmedel.

Frågor och svar om CEEAG, EU-kommissionen

Investeringsstöd för sådana produktionsanläggningar kan därför endast ges om det, genom en förändring av produktionsprocessen, innebär en lägre klimatpåverkan än bästa tillgängliga teknik. Har du frågor om detta är du välkommen att kontakta en handläggare inom Industriklivet.

+

Vilka aktörer ska delta i ett projekt?

Projektgruppens sammansättning kan variera beroende på typ av projekt. I industrinära projekt krävs att relevanta användare av resultaten deltar aktivt eller driver projektet.

+

Kan företaget ingå i EU-ETS?

Ja. Även företag som ingår i EU-ETS kan få stöd inom Industriklivet.

+

Kan man få stöd för optimering och energieffektivisering?

Om inte energieffektiviseringen eller optimeringen leder till betydande minskade växthusgasutsläpp genom högt nyhetsvärde/innovation är det inte stödberättigat.

+

Vilka exempel på andra stöd finns att söka?

Det finns olika typer av stöd och satsningar som är inriktade på samhällets energi- och klimatomställning. På vår webbsida har vi sammanställt vilka stöd som finns att söka, både hos Energimyndigheten och andra aktörer.

Stöd och bidrag att söka på energiområdet

Logotyp Next Generation EU