Naturgas

Naturgas introducerades i Sverige 1985 och svarar idag för omkring tre procent av den totala energitillförseln i landet. Men i Skåne, Halland, Västra Götaland samt västra Jönköpings län utgör naturgas en betydande del av energimixen. Där står naturgasanvändningen för omkring 20 procent av energitillförseln och är en viktig insatsvara till industriprocesser.

Förekomst av naturgas i södra Sverige.

Klicka på bilden för att se en större version.

Totalt sett förbrukas cirka 10 TWh naturgas per år i Sverige. Sverige ingen egen naturgasproduktion utan är beroende av import.

I Sverige används naturgas framförallt som processbränsle och råvara inom industrin, för kraft- och fjärrvärmeproduktion, som fordonsbränsle, samt i hushåll som nyttjar gasen för uppvärmning och matlagning.

Samhällskonsekvenser vid gasbrist

En kraftig minskning i naturgastillförseln skulle få en stor påverkan på samhället inom flera områden. I ett antal fjärrvärmenät finns ett tämligen stort beroende av naturgas, dels då naturgasen utgör bränsle i kraftvärme- och värmeverk , dels till följd av att naturgasen används i industrier som levererar restvärme från produktionsprocessen till fjärrvärmenät. Även busstrafiken i vissa områden riskerar att påverkas kraftigt – såväl i orter nära naturgasledningen som på orter på relativt långt avstånd från gasledningarna.

De svenska gasnäten har olika förutsättningar att kunna ta emot gas, och därför skiljer sig distributionen till dessa nät åt. Naturgasnät kan delas upp på följande sätt:

  • Västsvenska naturgasnätet
  • Gasnätet i Stockholm
  • Övriga nät, tankstationer och LNG-terminaler