Industrins energi- och klimatomställning

Hur kan energi- och resursanvändningen bli än mer effektiv och hur kan industrin ställa om sina processer och värdekedjor till minskade utsläpp av växthusgaser? Det är frågeställningar som är centrala för detta forsknings- och innovationsprogram.

Programmet pågår mellan 2019 och 2029 och omfattar totalt 282 miljoner kronor.

Projekt kan söka stöd för såväl forsknings- som utvecklings- och demonstrationsprojekt. Stödet kan sökas av företag, universitet, högskolor, institut.

Mål

Målet med programmet är att bidra till att uppfylla effektmålen:

 • År 2030 har Sverige 50 procent effektivare energianvändning, jämfört med 2005.
 • År 2045 har Sverige inga nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp.
 • Svensk industri bibehåller och stärker sin internationella konkurrenskraft.
 • Kunskapen och kompetensen vid svenska universitet/högskolor, institut och industri är i framkant.

Fokusområden

Programmet kommer att stödja forskning och utveckling inom följande områden:

 1. Energi- och resurseffektiva produktionsprocesser
  Området syftar till att öka kunskapen om och utveckla både nya och befintliga processer med fokus på energi- och resurseffektivisering och ett flexibelt och robust energisystem.
 2. Nettonollutsläpp från industrins processer
  Området syftar till att öka kunskapen om och utveckla både nya och befintliga processer med fokus på minskade utsläpp av växthusgaser från industrin. Även utveckling av processer för att använda förnybara energibärare, råvaror och insatsvaror ingår i delområdet.
 3. Hållbart företagande inom industrin
  Området omfattar beslutstöd, organisation, arbetssätt, strategier och affärsmodeller för energi -och resurseffektivisering. Dessutom så omfattar området studier som belyser hur marknadsmekanismer samt olika politiska styrmedel kan påverka förutsättningarna för ett effektivare energi- och resursutnyttjande och minskade utsläpp av växthusgaser i industrin.
 4. Energi- och klimatsmarta material och produkter
  Området syftar till att utveckla nya värdekedjor, material och produkter. Området omfattar exempelvis utveckling av nya material samt processutveckling för återtillverkning, återvinning samt återanvändning av material och produkter. Området omfattar även forskning kring innovativa produktionsprocesser för tillverkning av komponenter och produkter som bidrar till ett fossilfritt energisystem samt mer energieffektiva produkter för industrins processer.