Långsiktiga scenarier

Energimyndigheten gör vartannat år långsiktiga scenarier över energisystemet. Scenarierna används bland annat som underlag till Sveriges klimatrapportering men även som underlag till andra analyser och uppdrag.

Energisystemet står inför stora förändringar i syfte att uppnå klimat- och energipolitiska mål. Ett antal trender och drivkrafter påverkar framtidens energisystem och kan påverka både farten och riktningen för energiomställningen. För att öka kunskapen om de utmaningar som omställningen innebär tar Energimyndigheten fram scenariorapporter för att visa på helhetsbilden av energisystemet och möjliga utvecklingsvägar framåt.

Långsiktiga scenarier 2023

Den senaste scenariorapporten publicerades 13 mars 2023. 

Uppdatering av scenarierna  

Vi har uppdaterat ett av våra scenarier, Högre elektrifiering, utifrån nya omständigheter. 

Uppdateringen rör främst elproduktion och till viss del elanvändning.

Uppdateringen färdigställdes 12 december 2023.

Uppdateringen är inte sammanställd i en rapport utan presenteras i följande dokument.

Uppdaterade långsiktiga scenarier 2023 (pdf)
Tillägg 2024-01-22 till sida 2 under Bakgrund och punkten Justerad elanvändning: ‒ Justerad elanvändning är något lägre och uppgår till 335 TWh istället för 350 TWh.

Vi publicerar nästa scenarierapport i mars 2025.

 

De viktigaste slutsatserna i Scenarier för Sveriges energisystem 2023: