Nuläget i energisystemet

Hur ser det ut just nu i energisystemet?

Energiindikatorer

I rapporten Energiindikatorer följer vi årligen upp Sveriges energipolitiska mål.

Rapporten ger även en bredare beskrivning av det svenska energisystemet och dess utveckling.

Energiindikatorer

Marknads- och nulägesrapporter

Vi ger regelbundet ut rapporter om utvecklingen på energimarknaderna för el, olja, naturgas och biobränslen. Vi sammanställer också månadsvis en lägesbild över Sveriges energiläge. 

Marknadsrapporter och nulägesanalyser

Energiläget i siffror

Statistiksammanställningen Energiläget i siffror ges ut varje år.

Med energiläget i siffror får du en samlad bild över läget och utvecklingen på energiområdet i Sverige.

Statistiken presenteras i form av historiska tidsserier och ger en bild över utvecklingen ända tillbaka till 1970-talet. 

Energiläget i siffror