Batterier

Batterier är en nyckelteknik för elektrifiering och spelar en viktig roll för framtidens energiförsörjning.

Batterier är en viktig pusselbit om vi ska nå de svenska klimatmålen med nettonollutsläpp till senast år 2045. Batterier möjliggör utfasningen av fossila drivmedel och ökar flexibiliteten i elsystemet genom energilagring.

Den svenska batteriindustrin ligger i framkant. Sverige har även närliggande styrkeområden och möjligheter inom till exempel fordon och elsystem samt ett starkt gruvkluster, men det krävs satsningar inom många olika områden om batteriindustrin ska kunna fortsätta utvecklas och bidra till svensk tillväxt och konkurrenskraft.

Utmaningar är till exempel en ekologiskt och socialt hållbar råvarutillförsel, kompetensförsörjning inom akademi och näringsliv samt forskning, innovation och affärsutveckling.

Det krävs även insatser för samordning och samverkan, såväl nationellt som internationellt. Det geopolitiska läget är samtidigt komplext, konkurrensen hårdnar och batteriområdets berörda marknader är långt ifrån resilienta.

Mer information om läget på batteriområdet

Batteriforskningens behovsområden:

  • Batterivärdekedjans funktion i ett systemperspektiv
  • Alternativa och kompletterande batteritekniker
  • Resurs- och energieffektiva tillverkningsprocesser längs hela batterivärdekedjan inklusive återvinning
  • En långsiktig akademisk kompetensuppbyggnad för att säkra grundflöde av kunskap och kompetens
  • Attraktiva forskarmiljöer för att attrahera och bibehålla talanger
  • Samarbeten mellan batterivärdekedjans olika aktörer

Vikten och behovet av fortsatt och förstärkt långsiktig programbunden forskning inom batteriområdet har framförts på flera nivåer och av olika aktörer, både i Sverige och internationellt.

Forskning och affärsutveckling inom batteriområdet