Om utsläppshandel

Uttrycket Handel med utsläppsrätter syftar oftast på EU:s utsläppshandelssystem, EU ETS. Men utsläppshandel förekommer även på andra platser. På den här sidan beskrivs hur utsläppshandeln fungerar och är uppbyggd.

EU:s handelssystem är till stor del ihopkopplat med och även baserat på handeln med utsläppsenheter i och mellan parter under Kyotoprotokollet. Idag finns dessutom handelssystem till exempel Kina, Nya Zeeland och Sydkorea.

På europeisk nivå startas och pågår en rad initiativ för att utveckla utsläppshandeln så att fler länder, samhällssektorer och växthusgaser ska omfattas. Det nuvarande arbetet har som mål att införa ändringar i den fjärde fasen av EU:s utsläppshandelssystem, 2021 – 2030. Från 2021 ansluts Schweiz nationella system till EU:s utsläppshandelssystem.

+

Utsläppshandel i EU

Utsläppshandeln bygger på att ett tak sätts för de totala utsläppen. Varje år ska utsläppen från de utsläppande anläggningarna som ingår i EU:s utsläppshandelssystem kompenseras med motsvarande antal utsläppsrätter. Grundstenen för fördelning av utsläppsrätter till företagen är auktionering, men en stor del av utsläppsrätterna tilldelas också gratis.

Utrymme för handel skapas när verksamhetsutövare har ett under- eller överskott av utsläppsrätter som kan säljas och köpas på marknaden. Det är inte bara verksamhetsutövare som kan köpa och sälja utsläppsrätter

I Sverige omfattas cirka 740 svenska anläggningar inom industri och energiproduktion samt 20 luftfartygsoperatörer under kravet att redovisa utsläpp och överlämna utsläppsrätter. Totalt berörs i Europa cirka 13 000 anläggningar i hela 31 länder vilka står för ungefär 45 procent av de totala utsläppen av växthusgaser inom unionen.

Om utsläppshandel i EU

+

Unionsregistret

Alla överföringar av utsläppsrätter i EU:s handelssystem och andra enheter i handeln under Kyotoprotokollet ska registreras i ett särskilt register, det s.k. unionsregistret. Den svenska delen av unionsregistret administreras av Energimyndigheten och används bland annat för att varje år ställa samman statistik över företagens årliga utsläpp och hur utsläppen kompenserats med utsläppsrätter.

Även enskilda personer och organisationer kan handla med utsläppsrätter eller enheter från Kyotoprotokollets utsläppshandel. Du kan köpa enheterna direkt från ett företag eller via någon av de många mäklare, börser eller andra förmedlare som etablerat sig på marknaden. För att kunna handla direkt inom EU:s handelssystem krävs att du har ett konto i unionsregistret, i Sverige eller hos någon annan administrerande medlemsstat.

Här kan du läsa mer om Unionsregistret - det svenska registret för utsläppsrätter

+

Vem gör vad

Flera myndigheter deltar i genomförandet av EU:s handelsdirektiv. I Sverige är det huvudsakliga ansvaret för genomförandet uppdelat mellan Energimyndigheten och Naturvårdsverket. Från och med 2018 tog Naturvårdsverket också över Länsstyrelsens roll som tillståndsmyndighet.

Klicka här för att läsa om vem som gör vad.