Officiell energistatistik

Energimyndigheten är ansvarig myndighet för den officiella statistiken inom områdena tillförsel och användning av energi, energibalanser samt prisutveckling inom energiområdet.

Undersökningarna har vi delat in efter statistikområdena:

 

+

Undersökningar inom energibalanser

Årlig energibalans

Statistiken visar tillförsel, omvandling och slutlig användning av energi efter energibärare, energiflöden och bransch.

Årlig energibalans

Årlig energibalans, interaktiva tabeller och diagram

Kommunal och regional energistatistik

Statistiken visar el- och fjärrvärmeproduktion, använda bränslen och slutlig energianvändning i län och kommuner.

Kommunal och regional energistatistik

Äldre statistik: Kvartalsvisa energibalanser

Statistiken visar tillförsel, omvandling och slutlig användning av energi efter energibärare, energiflöden och bransch.

Kvartalsvis energibalans

 

+

Undersökningar inom tillförsel och användning

Energianvändning inom byggsektorn

Energianvändningen i byggsektorn är en intermittent undersökning. Den genomfördes senast 2018 och avsåg 2017 års energianvändning. Tidigare undersökningsår är 2005 och 1986. Statistiken publiceras numera på Energimyndighetens webbplats.

Energianvändningen inom byggsektorn

Energianvändningen inom fiskesektorn

Energianvändningen inom fiskesektorn

Energianvändningen inom jordbruket

Sedan 2008 publiceras statistiken över energianvändning inom jordbruket på Energimyndighetens webbplats

Energianvändningen inom jordbruket

Energianvändning inom skogsbruket

Statens energimyndighet gav SCB i uppdrag att undersöka energianvändningen inom skogsbruket för år 2006. Näst senast genomförda undersökning avser år 1985 och därefter har framskrivningar gjorts.

Energianvändningen inom skogsbruket

Energistatistik för flerbostadshus

Statistiken visar uppvärmningssätt, energianvändning och uppvärmd area i flerbostadshus.

Energistatistik för flerbostadshus

Energistatistik för lokaler

Statistiken visar uppvärmningssätt, energianvändning och uppvärmd area i lokaler.

Energistatistik för lokaler

Energistatistik för småhus

Statistiken visar uppvärmningssätt, energianvändning och uppvärmd area i permanentbebodda småhus.

Energistatistik för småhus

Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler

Statistiken visar uppvärmningssätt, energianvändning och uppvärmd area i småhus, flerbostadshus och lokaler.

Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler

Industrins energianvändning

Industrins energianvändning

Kvartalsvis bränslestatistik

Statistiken visar bränsleanvändning och lager inom el-, gas- och värmeverk och inom utvinnings- och tillverkningsindustrin fördelat på bränsleslag och bransch.

Kvartalsvis bränslestatistik

Leveranser av fordonsgas

Statistiken visar leveranser länsvis efter typ av gas samt leveranser till och antal tankställen efter typ av tankställe.

Leveranser av fordonsgas

Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik

Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik visar tillförsel och leveranser av råolja och petroleumprodukter samt flytande biodrivmedel som används i transportsektorn.

Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik

Månatlig elstatistik och byten av elleverantör

Statistiken visar bland annat elanvändningen efter användningsområde, eltillförsel efter produktionsslag och byten av elleverantör efter kundkategori.

Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik

Nätanslutna solcellsanläggningar

Statistiken visar nätanslutna solcellsanläggningar i elnätet fördelat på förbrukargrupper.

Nätanslutna solcellsanläggningar

Produktion, import och export av oförädlade trädbränslen

Statistiken visar produktion, import och export sönderdelade oförädlade trädbränslen.

Produktion, import och export av oförädlade trädbränslen

Oljeleveranser – kommunvis redovisning

Statistiken visar leveranser av motorbensin, dieselbränsle, eldningsoljor och etanol till slutliga förbrukare per kommun och län samt hur mycket fordonsgas (biogas och naturgas) som levereras på länsnivå.

Oljeleveranser – kommunvis redovisning

Produktion och användning av biogas och rötrester

Syftet med undersökningen är att ge beslutsfattare, branschorganisationer, forskare, journalister, kommuner och allmänhet information om årlig produktion av biogas och dess användning. Statistiken används bland annat som underlag för Sveriges samlade rapportering av förnybar energi till EU och som underlag i olika statliga utredningar.

Produktion av biogas och rötrester

Transportsektorns energianvändning

Statistiken visar total energianvändning för inrikes transporter fördelat på trafikslag och för hela transportsektorn samt användning av bensin, diesel, etanol, biodiesel, fordonsgas, naturgas och biogas.

Transportsektorns energianvändning

Utrikeshandel med trädbränslen

Import, export och handelsnetto redovisas genom att följa nedanstående länkar, dels för de senaste 12 månaderna, dels årsvis 2000-2023:

Statistiken produceras av SCB

SCB's statistikdatabas senaste 12 månaderna 

Excelfil senaste 12 månaderna

SCB's statistikdatabas årsvis 2000-2023

Excelfil år 2000-2023

Vindkraftsstatistik

Vindkraftsstatistik

Årlig energistatistik (el, gas och fjärrvärme)

Statistiken visar bland annat tillförsel och användning av el fördelat på produktionsslag och typ av användning, bränsleförbrukning för elproduktion efter produktionsslag och bränsletyp samt elanvändningen efter användningsområde (bransch).

Årlig energistatistik, el, gas och fjärrvärme

 

+

Undersökningar inom prisutveckling energiområdet

Elpriser och elavtal

Statistiken visar bland annat nätpriser, priser på el vid avtal om rörligt pris och avtal på 1–3 år, andel olika avtalstyper och andel omförhandlade avtal.

Elpriser och elavtal

Gaspriser och gasavtal

Statistiken visar vad hushåll och industrier i genomsnitt betalar per kalenderhalvår och förbrukarkategori för naturgas, inklusive nätdistribution, avgifter och skatter. Statistiken publiceras två gånger per år. Från och med år 2007 är priserna beräknade som genomsnittliga priser per halvår. Vidare redovisas byten av naturgasleverantör årsvis.

Gaspriser och gasavtal

Trädbränsle-, torv- och avfallspriser

Statistiken visar prisutvecklingen för trädbränslen-, torv- och avfall fördelat på typ av bränsle och förbrukare.

Trädbränsle-, torv- och avfallspriser

Äldre statistik: Omförhandling och byten av elavtal

Från juli 2021 redovisas statistik för omförhandling och byten av elavtal under Elpriser och elavtal.

Omförhandling och byten av elavtal

Äldre statistik: Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten

Från juli 2021 redovisas statistik för prisutveckling på el och naturgas m.m. under Elpriser och elavtal respektive Gaspriser och gasavtal. Se respektive statistikprodukt.

Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten