Sektorsansvarig myndighet för energiförsörjning

Energimyndigheten är sedan 1 oktober 2022 sektorsansvarig myndighet för beredskapssektorn energiförsörjning. Vår uppgift är att stärka samordningen mellan ett antal myndigheter, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och stärka samhällets motståndskraft. 

Vad innebär strukturen?

Strukturen för civilt försvar och krisberedskap i Sverige ska minska sårbarheten i samhället och göra det enklare att förstå varandras roller och mandat. Strukturen består bland annat av 60 beredskapsmyndigheter som är uppdelade i 10 sektorer. Energimyndigheten är ansvarig för beredskapssektorn energiförsörjning. I den sektorn ingår också Energimarknadsinspektionen, Svenska kraftnät och Strålsäkerhetsmyndigheten.

Energimarknadsinspektionen

Svenska kraftnät

Strålsäkerhetsmyndigheten

Uppgifter för beredskapsmyndighet

Beredskapsmyndigheter ansvarar för verksamheter som är viktiga att upprätthålla i kris, under höjd beredskap och ytterst i krig. Därför ska de ha god förmåga att motstå hot och risker, förebygga sårbarheter, hantera fredstida krissituationer och genomföra sina uppgifter vid höjd beredskap. De ska också arbeta för att övriga statliga myndigheter, kommuner, regioner och andra aktörer utvecklar sin beredskap.

Uppgifter för sektorsansvarig myndighet

Sektorsansvarig myndighet har ett särskilt ansvar för att leda och utveckla arbetet inom sin beredskapssektor, stödja de andra myndigheterna och se till att samordning sker med andra aktörer. Det ingår också samverkan med Försvarsmakten när det gäller behov av stöd till det militära försvaret.

Hot- och riskbild

Beredskapsmyndigheterna inom sektor energiförsörjning ska kontinuerligt analysera hot, sårbarheter och risker inom sitt ansvarsområde. Tillsammans har myndigheterna tagit fram en sammanställning om den gemensamma hot- och riskbilden inom sektorn. Den är tänkt att vara ett stöd för aktörer för att identifiera nödvändiga beredskapsstärkande åtgärder.

Hot- och riskbild sektor energiförsörjning (2024)

Inriktningsdokument för sektor energiförsörjning

Beredskapsmyndigheterna inom sektor energiförsörjning planerar sina verksamheter tillsammans och stödjer andra aktörer i deras arbete med förmågehöjande åtgärder för att stå emot störningar i fredstid och i höjd beredskap. Det gemensamma arbetet ska generera en stärkt civil beredskap inom sektorn energiförsörjning.

Myndigheterna har tagit fram ett gemensamt inriktningsdokument. Det syftar till att skapa förutsättningar för att på ett strukturerat sätt förebygga, motstå och hantera störningar och avbrott i energiförsörjningen.

Inriktningsdokument beredskapssektorn energiförsörjning (pdf)