Bebyggelse

Effektivare energi- och resursanvändning inom bebyggelsen är viktigt för att nå flera samhällsmål, bland annat minskad miljöpåverkan. 

Människor spenderar i genomsnitt nära 90 procent av sin tid inomhus. Byggnader är därmed något som formar och påverkar våra liv och vårt välbefinnande. Därför behöver nya och befintliga byggnader utformas på ett resurs- och energieffektivt sätt. Byggnader har en lång livstid vilket gör att det krävs lång framförhållning för att nå en hållbar bebyggelse.

Forskning och innovation inom resurseffektiv bebyggelse ska ge förutsättningar för att nå samhällspolitiska mål för en god bebyggd miljö. Alla människor i alla delar av landet ska få en god livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med naturresurser och energi främjas.

Behovsområden:

  • Energi- och resurseffektiva byggnadsmaterial, produkter och installationsteknik
  • Beställarperspektiv och en samordnad bygg- och förvaltningsprocess
  • Funktionalitet och god inomhusmiljö i byggnadsbeståndet
  • Planering för resurseffektiv bebyggelse tillsammans med kringliggande infrastruktur
  • Smart bebyggelse med helhetslösningar och utgångspunkt från människors vanor och behov.

Våra forskningsprogram