Om portalen det svenska energisystemet

Hur har energiläget sett ut över tid?

Omvandling

I energisystemet sker omvandling av en energibärare till en annan energibärare. Vi omvandlar energi för att enklare kunna transportera eller använda energi.

I Sverige omvandlar vi biobränslen till el i ett kraftvärmeverk, råolja till ett drivmedel i ett raffinaderi eller hushållsavfall till värme i ett värmeverk. Alla omvandlingar medför att vi tappar energi i form av förluster.

Elproduktion

Total elproduktion (netto)

Den svenska elproduktionen baseras till stor del på vattenkraft och kärnkraft. Utbyggnaden av förnybar el har varit stor under 2000-talet, där vindkraften står för den största delen av ökningen.

Elproduktion (netto) per kraftslag, TWh

Källa: Energimyndigheten

Andel fossilfri elproduktion i procent

Data finns tillgängligt från1990 och framåt.

Den totala andelen fossilfri elproduktion har varit nästintill oförändrad sedan 1990. Produktionen av vindkraft har ökat i andel medan produktionen av kärnkraft och vattenkraft har minskat i andel. Kärnkraften räknas som fossilfri men är varken av förnybart eller fossilt ursprung.

Andel fossilfri elproduktion (netto) per kraftslag, %