Impact Innovation

Impact Innovation är en aktörsdriven och långsiktig satsning som ska bidra till Sveriges globala konkurrenskraft genom omställning för hållbar utveckling. 

Impact Innovation är ett initiativ av Energimyndigheten, Formas och Vinnova och Sveriges stora innovationssatsning för 2030-talet. Impact innovation är en kraftsamling där aktörer från näringsliv, akademi, offentlig sektor och civilsamhälle går samman för att möta vår tids och framtidens samhällsutmaningar.

Det är en fortsättning på de pågående strategiska innovationsprogram som startade 2013. Men för att få kraftfullare effekter har nu ett fåtal större program, 5 stycken, prioriterats inom olika mråden som är strategiskt viktiga för Sverige.

De nya programmen ska i högre utsträckning adressera områden med bred samhällsrelevans för att säkerställa större systemeffekter. De ska tydligt bidra till global konkurrenskraft genom omställning för hållbar utveckling och ha en tydligt uttalad riktning – det vill säga mål eller så kallade missions.

Programmen riktas mot en eller flera övergripande samhällsutmaningar:

  • produktion, konsumtion och värdekedjor inom planetens gränser
  • god och jämlik hälsa
  • attraktiva och välfungerande samhällen

Fem program på plats från 2024

I februrari 2024 blev det klart vilka de fem första programmen inom Impact Innovaiton är. Energimyndigheten kommer att ha ett utökat ansvar för programmet Metals & Minerals. 

Net Zero Industry – accelerera svensk tillverkningsindustris utveckling mot netto noll-utsläpp

Programmet fokuserar på två centrala områden för omställning: extrem resurseffektivitet och resiliens. Målen inkluderar bland annat en 75-procentig minskning av växthusgasutsläpp.

Programmet leds av Teknikföretagen tillsammans med RISE.

Water Wise Societies – hållbart vatten för alla år 2050

Programmet ska åstadkomma en systemomställning för hanteringen av vattenresurser och relaterad infrastruktur. Målet är en framtid där vatten är tillgängligt i rätt kvantitet och kvalitet trots ett föränderligt klimat.

Det leds av RISE i samverkan med IVL Svenska Miljöinstitutet, Linköping Science Park, Lunds universitet, Stockholm Environment Institute och Svenskt Vatten.

Metals & Minerals – hållbar och motståndskraftig metall- och mineralförsörjning

Programmet ska öka och säkra tillgången på metaller och mineraler på ett hållbart sätt och minska det planetära avtrycket av utvinning och produktion.

Det leds av Jernkontoret i samverkan med Luleå tekniska universitetet, LTU Business, Sustainable Steel Region, SveMin, Svenska Gjuteriföreningen, Svensk Aluminium och Örebro universitet.

SustainGov – reformera offentlig sektor för att säkerställa samhällets hållbarhetsomställning

Programmet vill att hållbarhetsomställningen görs på ett demokratiskt, rättssäkert och verkningsfullt sätt. En reformerad offentlig sektor är central för att uppnå en övergång till hållbarhet. En nyckel är ett skifte från centralstyrning till interaktiv samhällsledning, ”from government to governance”.

Programmet leds av Mittuniversitetet i samverkan med bland andra Länsstyrelsen i Västerbottens län, Sveriges kommuner och regioner (SKR), ett antal kommuner och regioner, Myndigheten för Digital Förvaltning (DIGG), Handelshögskolan, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Samhällsnytta vid Karlstad universitet.

ShiftSweden – ställ om Sverige till attraktiva och tillgängliga livsmiljöer för alla

Programmet sammanför bygg- och transportsektorerna för att mobilisera aktörer kring tre skiften: att integrera byggd miljö och mobilitet till ett ekosystem, cirkulära affärsmodeller och konkurrenskraftiga alternativ till enskilt bilresande.

Det leds av IQ Samhällsbyggnad tillsammans med VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) i samverkan med bland andra Boverket, Trafikverket, flera forskningsinstitut, Region Skåne, Region, Stockholm, Västra Götalandsregionen, Västtrafik och Volvos Forskningsstiftelse.

Lanseringsevent för programmen

Den 14 mars 2024 markerades starten för programmens arbete vid ett webbsänt event i Stockholm. Det går att se eventet i efterhand. 
Energifylld start när programmen inom Impact Innovation lanserades – Impact Innovation