Kyotoprotokollet

Kyotoprotokollet är en internationell överenskommelse som förhandlades fram 1997 och som trädde i kraft 2005.

Länderna som hade bindande åtaganden under Kyotoprotokollet hade möjlighet att uppfylla en del av sina åtaganden genom insatser i andra länder. För detta ändamål skapades två samarbetsformer, Clean Development Mechanism (CDM) och Joint Implementation (JI), som möjliggjorde internationell handel med utsläppskrediter.

Sveriges program för internationella klimatinsatser inrättades av Energimyndigheten 2002, för att stödja klimatinsatser i andra länder och bidra till att Sverige skulle klara sina utsläppsmål under Kyotoprotokollet.

Utsläppsminskningar mellan 2002 och 2025

Insatserna har inneburit finansiellt stöd om 956 miljoner kronor till enskilda projekt och 899 miljoner kronor till fonder som i sin tur givit finansiellt stöd till klimatprojekt i utvecklingsländer. Totalt förväntas projekten åstadkomma utsläppsminskningar motsvarande 34,5 miljoner ton verifierade koldioxidekvivalenter från 2002 fram till 2025.

Hälften av utsläppskrediterna kommer från projekt inom förnybar energi, såsom vind-, vatten- och solenergi. Ungefär en fjärdedel kommer från energieffektiviseringsprojekt och resterande fjärdedel kommer från projekt som avser bio-, deponi- och metangas.

Insatser under Kyotoprotokollet avslutas

Energimyndigheten genomförde de sista utbetalningarna kopplat till insatserna under Kyotoprotokollet under 2022, men de sista leveranserna av utsläppskrediter förväntas 2025. Sveriges insatser för internationella klimatinsatser är nu i en övergångsfas, eftersom insatser under Kyotoprotokollet för närvarande fasas ut samtidigt som insatser under Parisavtalet startar. 

+

Om Kyotoprotokollet

Kyotoprotokollet förhandlades fram 1997 och trädde i kraft 2005. Det var banbrytande då länder för första gången enades bakom den vetenskapliga konsensusen att:

  1. klimatförändringarna pågår
  2. att de mycket troligen är ett resultat av mänsklig aktivitet.

Kyotoprotokollet är, liksom Parisavtalet, framförhandlat under FN:s klimatkonvention (United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC) som antogs 1992. Denna konvention har i stort sett alla världens stater skrivit under, och den anger ramarna för de globala klimatförhandlingarna.

UNFCCC – United Nations Framework Convention on Climate Change