Hållbara transportsystem

Programmet ska bidra med ny kunskap och innovativa lösningar som skyndar på omställningen till ett hållbart transportsystem.

Målet är ett fossilfritt, transporteffektivt och resurseffektivt transportsystem som kännetecknas av försörjningstrygghet, konkurrenskraft samt ekologisk och social hållbarhet.

Fokus för programmet är inte enskilda trafik- och transportslag eller lösningar. Utgångspunkten är i stället att finansiera den forskning som har störst potential att bidra till energi- och klimatomställningen ur ett systemperspektiv. Detta kan innefatta bland annat bebyggelse och infrastruktur samt hur olika trafik- och transportslag kan användas tillsammans på ett mer effektivt sätt. Det kan också innefatta betydelsen av olika energibärare som till exempel el och förnybara, hållbara drivmedel.

Satsningen täcker in både gods- och persontransporter på väg, sjö, land och luft där det finns flera utmaningar och möjligheter på systemnivå. 

Programmets vision

Ett transportsystem där alla trafikslag samverkar vilket bidrar till energi- och klimatomställningen. Sverige inspirerar sin omvärld med konkurrenskraftiga lösningar och bidrar aktivt till omställningen internationellt.

Mål och utfall

Övergripande målsättningar för programmet är:

 • Programmet har utifrån ett systemperspektiv bidragit till en accelererad implementering av ny kunskap och innovativa lösningar som bidrar till ett fossilfritt, transporteffektivt och resurseffektivt transportsystem.
 • Programmet har etablerat tvärvetenskapliga samarbeten och samverkansbaserad behovsstyrd forskning och utveckling.
 • Programmet har ökat kompetens och förmåga hos samhällets aktörer att ställa om transportsystemet. 

Målsättningar och utfall som kommer att utgöra basen för programmets utlysningar:

+

Helhetsperspektiv

Transportsystemet och samhället är integrerade och utgår från en helhetssyn där åtgärder görs i relation till dess effekter på andra delar av transportsystemet och dess aktörer. 

 • En ökad förståelse för transportsystemets olika beståndsdelar samt deras beroenden och synergier till varandra och kringliggande system har uppnåtts. ​
 • Kunskap kring lösningar som medför att gods- och persontransporter används och energiförsörjs så resurseffektivt som möjligt är framtagen och implementerad.​
 • Innovativa och effektiva systemlösningar för gods- och persontransporter är demonstrerade och implementerade. ​
+

Resiliens

Våra transportsystem är robusta och resilienta och kan stå emot störningar av olika slag och anpassa sig så att funktionaliteten i systemen består.

 • Ökad förståelse kring de hot och risker som finns mot ett framtida transportsystem och hur resiliens på kort och lång sikt kan säkras.
 • Kunskap om vilka krav som finns på gods- och persontransporterna från samhällets aktörer och lösningar som stärker transportsystemets förmåga att stå emot störningar och anpassa sig så att funktionaliteten består.
 • Kunskap och lösningar kopplat till ex fysisk och digital infrastruktur, logistik, policyer och regelverk som kan bidra till att minska transportsystemets sårbarhet mot störningar.​
+

Policy och styrmedel

Policy, styrmedel, regelverk, arbetssätt, affärsmodeller, teknik och fysisk och digital infrastruktur samverkar och skapar drivkrafter för ett mer resurseffektivt transportsystem som bidrar till energi- och klimatomställningen.

 • Samhällsaktörer besitter kunnande och medel för att planera samhället så att transporter kan ske så resurseffektivt som möjligt.​
 • Det finns kunskap och insyn kring hur regelverk, policy, affärsmodeller och beteenden kan skapa värde i relevanta processer med påverkan på samhällsstrukturer.​
 • Kunskap om beteenden, både hos individer och organisationer samt drivkrafter, möjligheter och kapacitet för förändring av dessa. ​ ​
+

Social hållbarhet och inkludering

Ett transportsystem som genom att sätta människors olika behov i centrum är etiskt, tryggt och tillgängligt för alla oavsett kön, ålder, socioekonomisk förutsättning eller hemvist.​

 • Kunskap om hur genus- och mångfald påverkar transportsystemet finns framtagen och implementeras av samhällets aktörer.
 • Kunskapen om hur transportsystemets utformning påverkar olika grupper i samhället har ökat.
 • Flexibla lösningar som anpassats för att alla människor ska kunna utnyttja energieffektiva transporter inom transportsystemet har utvecklats.​
+

Innovativ samverkan

Forskare och samhällsaktörer samverkar och skapar nya erfarenheter, kunskaper och kompetenser som implementeras i praktiken och skapar förändring. Utveckling av nya verktyg och plattformar används för resultatspridning samt för att öka nyttiggörande. ​

 • Det finns rätt kompetens hos samhällets aktörer för att kunna implementera kunskap och innovationer.​
 • Etablerade tvärvetenskapliga samarbeten mellan forskare inom de naturvetenskapliga/tekniska och samhällsvetenskapliga/humanistiska disciplinerna som leder till en mångfald av perspektiv och lösningar. 
 • Samverkan och samspel mellan myndigheter, offentliga aktörer och företag har utvecklats och skapar synergier. 
+

Internationalisering och konkurrenskraft

Transportsystemets omställning drivs av samhällsaktörer med förmågan att implementera ny kompetens och marknadsmässigt konkurrenskraftiga lösningar som även når ut internationellt. 

 • Svenska företags samverkan med offentlig sektor och akademi i syfte att stärka konkurrenskraften och skynda på implementeringstakten har ökat.​
 • Programmet har bidragit till att forskare verksamma i Sverige har ökat deltagande och ökad konkurrensförmåga i internationella satsningar inom området, till exempel inom Horisont Europa.​
 • Sverige agerar föredöme och inspirerar andra länder.

 

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till programmets mål och vision. Det kan till exempel vara samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner vid universitet och högskolor, men även offentlig sektor, företag eller institut.

Utlysningar och aktiviteter

Programmet Hållbara transportsystem sträcker sig från maj 2023 till sista december 2028 och omfattar 235 miljoner kronor. Den största delen av medlen inom programmet kommer att avsättas för utlysningar, men även andra aktiviteter kan komma att anordnas inom ramen för programmet. Både nationella och internationella utlysningar och samarbeten ingår i programmet.

Utlysningar

Det kommer att hållas minst en utlysning per år inom programmet. Prenumerera på Energimyndighetens utlysningar så får du information när det öppnar.

Prenumerera på utlysningar

Programmet Hållbara transportsystem ersätter de tidigare forsknings- och innovationsprogrammen Transporteffektivt samhälle (2018-2024) samt Sjöfartsprogrammet (2018-2023), allt eftersom dessa programsatsningar löper ut.