Om portalen det svenska energisystemet

Kortsiktsprognos 2023-2027

Energimyndigheten publicerar två gånger om året en kortsiktsprognos över Sveriges energianvändning och energitillförsel. Prognosen sträcker sig fyra till fem år framåt i tiden från det statistiska basåret 2022.

Prognosen tar hänsyn till de största händelserna som påverkar energitillförsel och energianvändning de närmsta åren. Den visar det mest sannolika utfallet för utveckling av energisystemet.

Prognos för total tillförsel

Total tillförsel 2013-2022 samt prognos för 2023-2027

Den totala energitillförseln ökar mot slutet av prognosperioden. Det är framför allt tillförsel av vindkraft som ökar på grund av ny landbaserad vindkraft. Även solkraft ökar kraftigt om än från låga nivåer.

Total tillförd energi per energivara 2013-2022 samt prognos för åren 2023-2027

Prognos för total energianvändning

Total energianvändning 2013–2022 samt prognos för 2023–2027

De största förändringarna för den totala energianvändningen under prognosperioden finns inom industri- och transportsektorn.

Ökningen inom industrin beror på nya industrietableringar.

Inom transportsektorn är bedömningen att energianvändningen minskar. Det beror på en ökad mängd elbilar i fordonsflottan.

Total energianvändning inklusive förluster 2013-2022 samt prognos för åren 2023-2027

Prognos för elproduktion

Total elproduktion(netto) 2013–2022 samt prognos för åren 2023-2027

Största andelen av elproduktionen kommer från vattenkraft och kärnkraft. I slutet av prognosperioden är dock bedömningen att el producerad med vindkraft blir större än elproduktion från kärnkraft.

Total elproduktion(netto) 2013–2022 samt prognos för åren 2023-2027

Prognos för elanvändning

Elanvändning inklusive förluster 2013-2022 samt prognos för åren 2023-2027, TWh

Den totala elanvändningen ökar under prognosperioden främst på grund av elektrifieringen av transportsektorn. Elanvändningen ökar också till följd av nya industrier, exempelvis industrier för vätgasproduktion genom elektrolys.  

Den totala elanvändningen inom bostads- och servicesektorn i stort sett oförändrad.

Elanvändning inklusive förluster 2013-2022 samt prognos för åren 2023-2027

Prognos för nettoexport av el

Nettoexport av el (import minus export) 2013–2022 samt prognos för åren 2023-2027

Under prognosperioden kommer elproduktionen i Sverige öka mer än användningen. Det leder till att exporten av el till andra länder ökar.

Mot slutet av prognosperioden ser vi dock att vi kommer exportera mindre el. Det beror på en minskad utbyggnad av vindkraft. Mer el kommer också att användas inom transport- och industrisektorn.

Nettoexport av el (import minus export) 2013–2022 samt prognos för åren 2023-2027

Prognos för slutlig energianvändning i industrin

Slutlig energianvändning i industrin 2013–2022 samt prognos för åren 2023-2027

Inom prognosperioden kommer flera parallella händelser inom industrin påverka olika branscher och energibärare. Den totala energianvändningen för prognosåren präglas primärt av de industriella projekt som driftsätts men också av konjunkturläge.

Under prognosperioden sjunker industrins användning av kolbränslen. Kolbränslen väntas minska med 4 TWh till 2027, det motsvarar en tredjedel av Sveriges totala användning av kol.

Slutlig energianvändning i industrin 2013–2022 samt prognos för åren 2023-2027

Prognos för slutlig energianvändning i inrikes transporter

Slutlig energianvändning i inrikes transporter 2013–2022 samt prognos för åren 2023–2027

Energianvändningen inom inrikes transporter minskar under prognosperioden till följd av en energieffektivisering genom elektrifiering av vägfordon.

Prognosen återspeglar också den betydande minskningen av reduktionsplikten som trädde i kraft 2024. Förbrukningen av bränslen skiftar från biobränslen till fossila bränslen.

Slutlig energianvändning i inrikes transporter 2013-2022 samt prognos för åren 2023-2027

Prognos för slutlig energianvändning i bostäder, service och övriga sektorer

Slutlig energianvändning i bostäder, service och övriga sektorer 2013–2022 samt prognos för åren 2023–2027

Nästan 60 procent av energianvändningen inom bostäder och service går till uppvärmning och varmvatten.

Slutlig energianvändning i bostäder, service och övriga sektorer 2013–2022 samt prognos för åren 2023–2027