Drivmedelslagen

Drivmedelslagen är implementering i svensk lag av EU-direktivet Fuel Quality Directive (FQD). Syftet med lagen är att säkerställa att drivmedel på den svenska marknaden uppnår en viss miljömässig kvalitet. 

I drivmedelslagen så finns det specifikationer för de drivmedel som används på marknaden, bland annat bensin och diesel i olika miljöklasser. Lagen begränsar till exempel hur mycket svavel och aromater som drivmedlet får innehålla. För tillsynen av den delen av lagstiftningen ansvarar Transportstyrelsen.

Energimyndigheten är utsedd som tillsynsmyndighet för den del av lagen som handlar om minskade växthusgasutsläpp. För att minska sina växthusgasutsläpp hanterar aktörerna även biodrivmedel, att biodrivmedlet är hållbart regleras i lag (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen.

Lagen om hållbarhetskriterier

Leverantörerna är också skyldiga att rapportera sina sålda volymer årligen. Det gör de till Energimyndigheten. I rapporteringen ingår bland annat information om:

  • Levererade mängder drivmedel
  • Ursprungsland
  • Växthusgasutsläpp

Utifrån det som rapporteras beräknar Energimyndigheten hur leverantörerna klarar att uppfylla kravet om minskade växthusgasutsläpp.