Om portalen det svenska energisystemet

Tillförsel

Tillförseln av energi till det svenska energisystemet är baserat på egna förnybara energibärare såsom vatten, vind, sol och biomassa. 

Vi importerar också energivaror som kärnbränsle, biobränslen, fossila drivmedel och naturgas.

Total energitillförsel

Tillförseln till det svenska energisystemet har sedan mitten av 1980-talet oftast legat på en nivå mellan 500 och 600 TWh.

Tillförseln av biobränslen har ökat sedan 1980-talet. Vindkraften har ökat sedan början av 2000-talet. Solkraft har ökat kraftigt under 2010-talet, men den utgör fortfarande en liten del av den totala tillförda energin. Tillförseln av energi från fossila energivaror som råolja och petroleumprodukter har mer än halverats sedan 1970-talet.

Total energitillförsel, TWh

Källa: Energimyndigheten

Tillförsel av biobränsle

Andelen biobränsle som tillförs till svenska energisystemet har ökat sedan början av 1980-talet. Totalt har tillförseln av biobränsle tredubblats under de senaste 40 åren.

Tillförsel av biobränsle

Tillförsel av kärnbränsle

Tillförseln av kärnbränsle till energisystemet har varierat över tid. Från 1970 och till idag har vi byggt upp, producerat el och sedan avvecklat kärnkraft.

Tillförsel av kärnbränsle

Tillförsel av råolja och petroleumprodukter

Råolja och petroleumprodukter tillförs det svenska energisystemet bland annat för att förse Sverige med drivmedel. En stor del av detta förädlas till bensin och diesel och exporteras.

Tillförsel av råolja och petroleumprodukter

De största energislagen i energisystemet är biobränsle, kärnkraft, råolja och petroleumprodukter. Vattenkraft är också en betydande del av systemet. Övriga kraftslag har en mindre andel av totala energitillförseln. Men alla kraftslag fyller en viktig funktion i Sveriges energisystem.

Källa: Energimyndigheten

Import och export av el

Det svenska elsystemet är sammankopplat med flera andra europeiska länder. Export och import av el är en förutsättning för att kraftsystemet ska vara robust och hållbart. Det pågår en ständig överföring av el, både inom Sverige och mellan de nordeuropeiska länderna. Det är viktigt för att vi ska kunna ha en hög leveranssäkerhet.

Import av el, januari till december

Export av el, januari till december

Data finns tillgänglig för import och export av el från år 2019 och framåt.

I Sverige importerar och exporterar vi el från Danmark, Finland, Litauen, Norge, Tyskland och Polen. Sverige har varit nettoexportör av el i flera år i rad.

Import och export av el senaste tolvmånadersperioden, maj 2023 till april 2024, TWh

Källa: SCB
Bruttoöverföring av el till och från andra länder, GWh efter land och månad (Excel)