Värmevärden och densiteter

På den här sidan finns information om värmevärden och densiteter som Energimyndigheten använder i statistiken. Uppgifterna redovisas som tabeller och diagram och i statistikdatabasen.

Vad är ett värmevärde?

Värmevärdet anger hur mycket energi i termer av Joule eller kilowattimmar som utvecklas vid förbränning av en viss mängd av ett bränsleslag. Vid förbränning av enklare bränsleslag i gas- och vätskeform kan värmevärdet ofta beräknas utifrån de olika komponenternas reaktionsentalpi. Men för de bränsleslag som har en mer komplicerad kemisk uppbyggnad, såsom trädbränslen har värmevärdena ofta bestämts experimentellt. 

Vad är densitet?

Densitet är ett mått av ett ämnes täthet, således massa per volymenhet. Ju högre densitet ett ämne har desto större är mängden massa per volymenhet; densiteten påverkar således direkt ämnets vikt.