Statsstöd för biodrivmedel

I Sverige används olika typer av statligt stöd för att främja användning av förnybar energi, bland annat i form av skattelättnader för biodrivmedel. Från EU finns samtidigt regler och riktlinjer som Sverige måste följa i syfte att undvika snedvridning på marknaden när olika produkter och företag tar del av statligt stöd.

Vad innebär statsstödsreglerna?

I fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (artiklar 107-109) finns förbud för medlemsstaterna att ge statliga stöd som gynnar vissa företag eller viss typ av produktion då det kan snedvrida konkurrens på marknaden. Statsstöd som skattelättnader och drift- och investeringsstöd för energi från förnybara källor faller under detta förbud. Miljöstödsriktlinjerna ger dock möjlighet att under vissa förutsättningar godta att olika typer av statsstöd ges trots det generella förbudet. EU-kommissionen beviljar dessa stöd så länge medlemsländerna kan bevisa att verksamhet som stöds inte blivit överkompenserad jämfört med konkurrerande verksamhet.

Hur påverkas Sverige av regelverket?

För att Sverige ska få fortsätta ha skattesubventionerat system som stödjer biodrivmedelsmarknaden via skattenedsättning måste regeringen två gånger per år genom avstämningsrapporter redogöra för EU-kommissionen att Sverige inte brutit mot statsstödsreglerna. Energimyndigheten har återkommande i sina regleringsbrev fått i uppdrag att, i enlighet med lagen (1994:1776) om skatt på energi, förse regeringen med ett underlag som kan användas i bedömningen om huruvida överkompensation förekommer eller inte. Underlaget till regeringen tas fram genom att myndigheten begär in uppgifter från rapporteringsskyldiga företag över volymer och kostnader för producerade, importerade och inköpta biodrivmedel. Företagens rapportering av dessa uppgifter till Energimyndigheten utgör den så kallade statsstödsrapporteringen.

Vad händer om Sverige bryter mot statsstödsreglerna?

Om överkompensation konstateras måste åtgärder vidtas som motverkar fortsatt överkompensation, exempelvis genom höjd energibeskattning. Dessutom ska stödet återbetalas retroaktivt av de företag som mottagit stödet, inklusive ränta.