Transporteffektivt samhälle

Med ett transporteffektivt samhälle menas ett samhälle där trafikarbetet med energiintensiva trafikslag som personbil, lastbil och flyg minskar.

Inom transporteffektivt samhälle arbetar vi med:

+

Klimatpremie

Energimyndigheten har av regeringen fått i uppdrag att betala ut en premie för vissa elbussar, lätta ellastbilar, vissa tunga lastbilar samt miljöarbetsmaskiner.

Syftet med klimatpremien är att främja introduktionen av vissa miljöfordon på marknaden, minska utsläppen av växthusgaser och på så sätt bidra till minskat buller och ett bättre klimat.

Klimatpremie

+

Regionala elektrifieringspiloter

Stöd till aktörer som vill gå samman för att bygga upp en regional infrastruktur med strategiskt placerade publika ladd- och tankstationer för el och vätgas.

Stödet söks hos oss på Energimyndigheten.

Regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter

+

Hållbara nordiska städer med fokus på klimatsmart mobilitet

Sverige har tagit över ordförandeskapet inom Nordiska ministerrådet. Detta gör att Energimyndigheten har fått huvudansvar att driva projektet "Hållbara nordiska städer med fokus på mobilitet".

Projektet innebär att samarbeta och byta erfarenheter med övriga nordiska länder i olika former för att bland annat hitta lösningar för laddning av elfordon och skapa attraktiva och klimatsmarta transporter i städer.

Hållbara nordiska städer med fokus på klimatsmart mobilitet

+

Forskning

Utmaningarna är många på vägen mot en fossilfri transportsektor. För att nå dit krävs systemsyn och samverkan mellan flera olika aktörer, sektorer och discipliner.

Energimyndigheten bidrar till att ställa om till en fossilfri transportsektor genom att stödja forsknings- och innovationsprojekt inom flera kompletterande områden och med ett brett spektrum av aktörer. Utgångspunkten är att Energimyndigheten, tillsammans med akademi, näringsliv, kommuner, regioner, samt andra statliga myndigheter ska bidra till att lösa de utmaningar som finns inom transportsektorn.

Syftet är att uppnå målet om minst 70 procents minskning av växthusgasutsläppen från inrikes transporter mellan 2010 och 2030 samt målet om att Sverige senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.

Inom transportforskningen prioriterar Energimyndigheten :

  • Transporteffektivt samhälle
  • Fossilfria fordon och farkoster
  • Förnybara drivmedel

Mer om vår transportforskning

+

Projekt inom offentlig sektor