Beredskapslagring av olja

Importörer, säljare och förbrukare av olja är enligt lag skyldiga att hålla beredskapslager för att trygga tillgången under svåra försörjningskriser för råolja och oljeprodukter.

Lagringsskyldigheten är knuten till Sveriges åtaganden gentemot IEA (International Energy Agency) enligt IEP-avtalet, en överenskommelse mellan 29 länder om ett gemensamt energiprogram. Avtalet kräver bland annat att varje medlemsland lagrar olja motsvarande 90 dagars nettoimport.

Oljelagrens storlek för försörjningskriser bestäms en gång per år av Energimyndigheten som fastställer vem som är lagringsskyldig samt hur omfattande den enskilda lagringen ska vara. Storleken på lagringsskyldigheten grundas på vad den eventuella lagringsskyldige har sålt eller förbrukat under det närmast föregående basåret (kalenderår).

Ett lagringsår löper från 1 juli till 30 juni året därpå. 

Energimyndigheten övervakar också att lagstiftningen för beredskapslagringen följs.

För fullständig information om lagringsskyldighet, se länkar till lagtext i "Dokument".

Den svenska lagstiftningen

Den svenska lagstiftningen om beredskapslagring av olja bygger på rådets direktiv 2009/119/EG. EG direktivet har närmat sig IEAs krav och rapporteringar på beredskapslager. Energimyndigheten är tillsynsmyndighet enligt lagen och har gett ut föreskrifter som beskriver mer ingående lagringsprocessen.

Blanketter

Nedan hittar du blanketter tillhörande Lagen om beredskapslagring. Samtliga Excel-filer öppnas i nytt fönster.