Sveriges energiläge

Ny lägesbild 25 juni 2024: I lägesbilden redovisar vi aktuellt energiläge samt rekommendationer inom områdena sanktioner och säkerhetspolitik, el, gas, olja/drivmedel, fjärrvärme/kyla och cybersäkerhet.

Lägesbilden Sveriges energiläge publiceras i regel sista tisdagen varje månad. 

Energimyndighetens bedömning för Sveriges energiförsörjning

Elförsörjningen är i nuläget stabil och risken för effektbrist är låg.Elpriset varierar vissa dagar kraftigt över dygnet, oftast på grund av flerafaktorer men främst mycket sol- och vindkraft i systemet.

Drivmedelsförsörjningen bedöms generellt vara god trots omvärldsläget,tack vare hög produktion och något låg efterfrågan.

Värmeförsörjningen bedöms generellt som stabil. Dock genomförsprishöjningar i flertalet nät på grund av högre bränslepriser. Energimarknadsinspektionen ska utreda frågan.

Gasförsörjningen är för närvarande stabil. Att gasfältet Tyra har tekniskaproblem med återuppkopplingen till gasnätet påverkar inte marknaden.

Lägesbeskrivning sedan 2024-05-28 och fortsatt arbete

Energimyndigheten uppmanar fortfarande samhällsviktiga aktörer, energianvändare och energibranschen att kontinuitetssäkra sin verksamhet samt öka sin övervakning av onormala händelser och rapportera avvikelser till ansvarig myndighet.

Energimyndigheten uppmanar aktörer, vid försök till dataintrång och incidenter, att fortsatt rapportera till berörd myndighet och att samtliga aktörer arbetar aktivt och systematiskt med informations- och cybersäkerhet. Följ MSB:s anvisningar och rekommendationer för stärkt skydd mot cyberangrepp och råd gällande förebyggande och hantering av IT-angrepp från CERT-SE.

Energimyndigheten uppmanar pelletskonsumenter att fortsatt verka för en god beredskap.

Sverige lämnade krisnivå tidig varning för det västsvenska gasnätet den 3 juni och nu råder normalläge. Även Danmark har samma dag lämnat tidig varning.

EU har antagit ett nytt sanktionspaket mot Ryssland, det fjortonde i ordningen. För första gången införs sanktioner mot rysk flytande naturgas (LNG). Bland annat införs ett förbud mot import av rysk LNG till terminaler som inte är anslutna till EU:s gasledningsnät, vilket därmed påverkar Sveriges möjlighet att importera rysk LNG.

 

Nästa lägesbild publiceras 27 augusti.

Prenumerera på marknads- och nulägesrapporter