Uppdrag att bidra till en hållbar europeisk batterivärdekedja

Det finns både möjligheter och utmaningar i utvecklingen av Sveriges delar av en hållbar europeisk batterivärdekedja. Sverige har flera styrkeområden som ger oss stora möjligheter att bli en ledande batterination.

Batterivärdekedjan behöver även vara resilient, det vill säga som system kunna hantera förändringar och fortsätta att utvecklas. Den ska:

 • bidra till stärkt konkurrenskraft, ökad försörjningstrygghet och klimatmålen
 • ligga i linje med flera och inte motverka andra samhällsmål.

hållbar batterivärdekedja ny.png

Delarna i en hållbar batterivärdekedja ska vara resurs- och energieffektiva, systemeffektiva och bidra till cirkularitet. Illustration Energimyndigheten.

Regeringsuppdrag för att bidra till en hållbar europeisk batterivärdekedja

Under 2022 och 2023 har Energimyndigheten tillsammans med Naturvårdsverket och Sveriges geologiska undersökning (SGU) genomfört två regeringsuppdrag med syfte att utveckla Sveriges delar av en hållbar europeisk batterivärdekedja.

Det finns både möjligheter och utmaningar i utvecklingen av Sveriges delar av en hållbar europeisk batterivärdekedja. Sverige har flera styrkeområden som ger oss stora möjligheter att bli en ledande batterination.

I regeringsuppdragens rapporter ger myndigheterna förslag på arbetet framåt och för att Sverige ska kunna bidra till en hållbar batterivärdekedja.

Regeringsuppdrag 2023: Fortsatt samverkan kring Sveriges delar av en hållbar europeisk batterivärdekedja

För att Sverige ska kunna bidra till en hållbar europeisk värdekedja för batterier är en gemensam lägesbild för att följa utvecklingen och fortsatt samverkan mellan aktörer på batteriområdet avgörande.

Sverige behöver en lägesbild för batteriområdet

Myndigheterna har inom ramen för uppdraget arbetat fram en metod för att kunna ta fram gemensamma lägesbeskrivningar som följer utvecklingen inom batteriområdet. För att ta rätt beslut och agera i takt med utvecklingen behövs en gemensam bild över var vi befinner oss. En gemensam lägesbeskrivning är en viktig grund för dialog mellan aktörer och beslutsfattare och möjliggör ökad handling. 

Metoden för den gemensamma lägesbilden är en styrkortsmetod. Styrkortet består av ett antal perspektiv och tillhörande indikatorer som kan användas för att följa upp och utvärdera Sveriges del av batterivärdekedjan. 

Myndigheter och aktörer behöver fortsätta samverka

Myndigheterna har också identifierat att fortsatt samverkan mellan myndigheter och aktörer på batteriområdet är avgörande för att utvecklingen på batteriområdet ska gå i rätt riktning. Energimyndigheten, SGU och Naturvårdsverket avser att fortsätta samverka inom ramen för befintliga och nya uppdrag. Dialogen med andra berörda aktörer kan bland annat utvecklas inom ramen för den batteriarena som håller på att etableras.

Fortsatt samverkan för Sveriges delar av en hållbar batterivärdekedja

Regeringsuppdrag 2022: Förslag och åtaganden för en hållbar batterivärdekedja

Hastigheten i klimat- och energiomställningen, behovet av ökad hållbarhet och den positionering som nu sker inom den europeiska batterivärdekedjan kräver strategisk handlingskraft och proaktivitet​. Batterivärdekedjans komplexitet och snabba utveckling ställer även höga krav på samverkan och samordning. Mellan myndigheter, näringsliv och andra samhällsaktörer för att överkomma hinder och utmaningar.

Energimyndigheten, Naturvårdsverket och Sveriges geologiska undersökning ger nu tolv förslag på hur utvecklingen inom de svenska delarna av en hållbar och konkurrenskraftig europeisk värdekedja för batterier bäst kan stödjas.

Utveckla myndighetssamverkan för Sveriges delar av en hållbar europeisk värdekedja för batterier

Bilden innehåller i text med förslag och åtaganden. Samma text som i "Lista med de tolv förslagen".

Myndighetsåtaganden (ljusblått)​ och förslag till regeringen (mörkblått) är hämtade från uppdraget att utveckla myndighetssamverkan för Sveriges delar av en hållbar europeisk värdekedja för batterier. Illustration Energimyndigheten.

+

Lista med de tolv förslagen

Ökad samordning och samverkan

 • Nytt samverkansuppdrag
 • Nationell arena för nordisk och europeisk samverkan
 • Ökade insatser kring tillsynen av bildemonterare

Säkrad hållbar råmaterialförsörjning

 • Underlag till nationell strategisk plan för att trygga försörjningen av innovationskritiska råmaterial
 • Skapa och tillgängliggöra mer geologisk information
 • Mer internationell utbildning för att främja hållbar import
 • Förstärkt samverkan inom ramverk relevanta för hållbara innovationskritiska råmaterial

Stärkt forskning, innovation och affärsutveckling

 • Förstärkta medel för långsiktig programbunden forskning
 • Säkra medel för systemkapacitet och öppen forskningsinfrastruktur
 • Identifiera behov av öppen forskningsinfrastruktur

Säkrad kompetensförsörjning

 • Samordnande behovsanalyser inom kompetensförsörjning
 • Ta fram en utvecklingsplan för ett flexibelt utbildningssystem