Skyldigheter och ansvar

Är du tillverkare, importör eller återförsäljare? Här kan du läsa mer om de olika rollerna och vilket ansvar du har gällande krav på ekodesign och energimärkning för olika typer av produkter.

Kraven för ekodesign och energimärkning gäller för:

 • tillverkare
 • tillverkares representanter
 • importörer av energirelaterade produkter som tillhandahålls inom EU.

För energimärkning finns även krav på återförsäljare av produkterna. Även försäljning på internet omfattas.

Tillverkare, tillverkares representant och importör

Som tillverkare eller tillverkares representant till produkter med krav på ekodesign eller energimärkning ansvarar du för att produkten uppfyller lagkraven.

Är du importör av en energirelaterad produkt som omfattas av krav på ekodesign- eller energimärkning, det vill säga en aktör som tar in en produkt till EU från ett tredjeland, har du samma ansvar som en tillverkare eller dennes representant.

Du kan hitta produktkraven i ekodesign- och/eller energimärkningslagarna samt i respektive produktförordning. Nedanstående krav gäller dock oavsett produkt.

Du ansvarar för att:

 • Ta fram en EU-deklaration om överensstämmelse för produkten innan produkten släpps ut på marknaden. Gäller ekodesign.
 • Se till att produkten är CE-märkt på rätt sätt. Gäller ekodesign.
 • Utarbeta en teknisk dokumentation som gör det möjligt för dig att styrka att produkten uppfyller kraven i relevanta förordningar. Dokumentationen ska innehålla information om egenskaper och resultat av utförda mätningar och beräkningar. Den tekniska dokumentationen ska sammanställas innan produkten släpps ut på marknaden.
 • Ta fram produktinformation och bruksanvisningar med de uppgifter som krävs i förordningarna samt göra dessa tillgängliga för användarna på det sätt som krävs i förordningarna. Gällande energimärkning ska även energimärkningsetiketter tas fram.
 • Vara redo att lämna ut relevanta dokument till Energimyndigheten vid myndighetens marknadskontroll av produkten eller dess dokumentation.
 • Lägga in data om alla modeller av energimärkta produkter i EPREL - den europeiska databasen för energimärkta produkter (European Product Registry for Energy Labelling). Detta är obligatoriskt från 1 januari 2019 för de produkter som omfattas av energimärkning. Viss information i EPREL kommer bli tillgänglig för konsumenter och annan för marknadskontrollmyndigheter i hela EU. Mer om EPREL

Återförsäljare

Som återförsäljare av en energirelaterad produkt som omfattas av en energimärkningsförordning ansvarar du för att:

 • energimärkningsetiketten visas synligt enligt krav i förordningen
 • produktinformationsblad finns tillgängliga för slutkunden.

Det finns även krav på energimärkning vid reklam. 

Energimärkning i butik och i reklam

Vid försäljning via internet innebär kraven mer specifikt att:

 • energimärkningsetiketten och produktinformationsbladet visas i direkt anslutning till produktens pris och i övriga fall nära produkten
 • energimärkningsetiketten och produktinformationsbladet syns varje gång en produkt visas, det vill säga även på kategorisidor (listvyer).

Energimärkning på internet

Mer information

Lista över produktgrupper med krav