Stöd för bio-CCS genom omvänd auktion

Sverige har som mål att nå netto-nollutsläpp 2045 och därefter negativa utsläpp av växthusgaser. Bio-CCS är en av flera tekniker som kan användas för att uppnå målet.​

Det krävs stora investeringar för att förverkliga en fullskalig bio-CCS-anläggning. Därför har Energimyndigheten tagit fram ett nytt statligt stöd för företag som vill satsa på tekniken. 

Vad händer just nu?  

EU har godkänt stödsystemet och en första utlysning beräknas öppna efter sommaren. Vi har publicerat förhandsinformation om vad ansökan ska innehålla på sidan Information kring den omvända auktionen.

Stöd genom omvänd auktion

Energimyndighetens stöd genom omvänd auktion kommer att delas ut till den eller de aktörer som kan erbjuda avskiljning, transport och lagring av biogen koldioxid till lägst ersättning per ton, samt som uppfyller övriga villkor. 

Energimyndigheten är auktionsförrättare och kan fördela 36 miljarder kronor mellan 2026 och 2046. Stödet går till både investering och drift. 

Bio-CCS i Sverige

Sverige har goda förutsättningar för bio-CCS och det finns flera industrier som satsar på området. Ambitionsnivån för stödsystemet utgår ifrån det mål som den så kallade klimatpolitiska vägvalsutredningen föreslagit, att infånga och lagra två miljoner ton koldioxid per år till 2030.

Potentialen för bio-CCS i Sverige är minst 10 miljoner ton biogen koldioxid per år, sett ur ett 2045-perspektiv.