Styrel - prioritering av samhällsviktiga elanvändare

Aldrig har vi varit så elberoende som vi är idag. Om elförsörjningen plötsligt skulle begränsas kan det påverka stora delar av samhället. 

Vi använder el på sjukhus, vårdcentraler och apotek, för att tanka bilar och handla mat, mobil- och internet och mycket mer. I princip allt påverkas av elförsörjningen.

Det måste alltid råda balans mellan användning och produktion av el. Om efterfrågan är större än tillgången riskerar hela elnätet att slockna.

Sällsynt med stora avbrott

Vi har ett välutvecklat och i grunden robust elnät. Men risk för störningar finns hela tiden. Därför krävs noggrann planering för vad som ska göras i en situation om elen inte räcker till. Det är här Styrel kommer in.

Energimyndigheten har tillsammans med MSB och Svenska Kraftnät utvecklat en process, Styrel, för att se till att samhällsviktiga verksamheter har tillgång till den el de behöver vid en bristsituation. Styrel står för "styrning av el till prioriterade elanvändare vid bristsituationer".

Styrel är prioritering av samhällsviktiga användare

Styrel är ett systematiskt sätt att identifiera och prioritera samhällsviktiga elanvändare som ska kunna användas vid manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK).

Svenska Kraftnät är ansvariga för transmissionsnätet. Det innebär att de kan fatta beslut om att koppla bort en del elledningar från elnätet när det inte är balans mellan el som tillförs och konsumeras. Det har hittills aldrig inträffat, även om det har varit nära några gånger.


Samhällsviktig verksamhet är inte bara offentlig verksamhet som polis, vård och omsorg. En stor del är privat verksamhet som industrier, teleoperatörer och IT-leverantörer. Tack vare Styrel kan el kopplas ifrån på ett sätt där samhällsviktiga elanvändare prioriteras.

Korta avbrott

För de som blir utan el rör det sig förmodligen om ett kortare avbrott då nätet är som tyngst belastat.

Ett elavbrott kan ske när som helst och det är viktigt att vara förberedd. Information om hur privatpersoner förbereder sig finns på vår webb samt på Myndigheten för samhällsberedskaps webbplats

Råd till privatpersoner

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Information om hur du som företag förbereder dig för kortare och längre avbrott hittar du på Myndigheten för samhällsberedskaps webbsida.

Kontinuitetshantering

Se på Svenska kraftnäts webbsida om hur manuell frånkoppling fungerar vid eleffektbrist.