Energi- och klimataspekter i fysisk planering

Här hittar du exempel på kunskapsunderlag för kommunala och regionala offentliga aktörer som arbetar med fysisk planering. Underlagen är framtagna i forskningsprojekt och program som Energimyndigheten har finansierat.

Den fysiska planeringen är ett viktigt verktyg i energiomställningen. Dessa vägledningar och handböcker beskriver hur man genom den strategiska fysiska planeringen kan bidra till effektivare energianvändning, minska klimatpåverkan, öka andelen förnybar energi och samtidigt uppnå flera samhällsmål. Ett nyckelord är samverkan mellan aktörer med olika behov.

+

Checklista för begränsad klimatpåverkan

Checklistan ska hjälpa till att på ett systematiskt sätt lyfta in frågan om begränsad klimatpåverkan i den fysiska planeringen. Den är utformad för kommuner och länsstyrelser och innehåller exempel på hur klimatperspektivet kan lyftas in i den fysiska planeringen. Den är tänkt att vara ett stöd inom både översiktsplanering och detaljplanering. Syftet är att handläggare på kommuner och länsstyrelser ska få bättre kunskap om hur strukturer i regioner och samhällen, samt transporter och tekniska lösningar påverkar klimatet. Checklistan ger exempel på åtgärder som kan vara relevanta för att minska påverkan. 

Checklistan har tagits fram inom ramen för projektet Länsstyrelserna – Tillsammans för klimat- och energifrågor i fysisk planering. Projektet finansierades av Energimyndigheten. Syftet var att öka kunskapen och kapaciteten att integrera energi- och klimataspekter i kommunal fysisk planering på landets 21 länsstyrelser. 

Checklista för begränsad klimatpåverkan.pdf

+

Handbok för omställningskapacitet och agil strategisk planering

Denna handbok för omställningskapacitet har tagits fram i forskningsprojektet Planering för en hållbar energiomställning, inom Energimyndighetens forskningsprogram Människa, energisystem och samhälle. Handboken vänder sig till tjänstepersoner och politiker på kommunal nivå och har fokus på hur kommunerna genom sin strategiska samhällsplanering kan arbeta med hållbar energiomställning och omställningskapacitet. Omställnings-kapacitet berör ledning, organisering och styrning av planering kring energiomställning.

Handbok för omställningskapacitet och agil strategisk planering.pdf

+

Energismart samhällsplanering

Den här skriften handlar om hur samhällsplaneringen kan bidra till en hållbar och energismart samhällsutveckling. Här visas ett antal goda exempel på hur man i olika städer arbetat metodiskt och kreativt med att integrera energiperspektivet i den fysiska planeringen. Skriften innehåller även reflektioner kring förutsättningarna för det tvärsektoriella samarbete som krävs för en omställning mot hållbara energisystem. Den innehåller också exempel på arbetssätt, metoder och planeringsverktyg som kan användas i detta arbete.

Skriften är en summering av Föreningen för Samhällsplanerings deltagande i det europeiska kompetensutvecklingsprojektet SPECIAL (Spatial Planning and Energy in Communities In All Landscapes) under åren 2013–2106. Flera av den svenska exemplen bygger på erfarenheter från Energimyndighetens tidigare program Uthållig kommun, som bedrevs i olika etapper mellan 2003-2014. 

Energismart samhällsplanering.pdf

+

Fyra stora och tjugo små steg

Den här idéskriften innehåller metoder och verktyg för att integrera hållbarhets- och energifrågor i fysisk planering med fokus på uppvärmning och transporter. Idéskriften togs fram inom programmet Uthållig kommun, och presenterar en arbetsgång bestående av fyra huvudsteg och tjugo delsteg. Den bygger på den arbetsmetodik som arbetades fram under etapp två av Uthållig kommun.

Fyra stora och tjugo små steg.pdf 

+

Möjligheter med mobility management i samhällsplaneringen

Den här skriften innehåller exempel på hur mobility management kan användas i samhällsplanering och stadsutvecklingsprojekt som komplement till, och ibland istället för, bilparkering. Exempel ges kring arbete med flexibla parkeringsnormer, parkeringsköp, maxtak för antal parkeringsplatser med mera. Skriften är bland annat baserad på exempel från kommuner som medverkade i den sista etappen i programmet Uthållig kommun.

Möjligheter med mobility management i samhällsplaneringen.pdf 

+

Idebok för kommunalt transportarbete

Den här idéboken lyfter bland annat fram samhällsplanering som verktyg för utvecklingen mot mer hållbara transporter. Rapporten är tänkt att kunna användas som ett stöd för arbetet med transporter inom kommunala energi- och klimatstrategier. Idéskriften togs fram inom ramen för Uthållig kommun.

Idebok för kommunalt transportarbete.pdf

Webbutbildning och föredrag

Ytterligare stöd för dig som arbetar med energi- och klimatomställning i kommun eller på regional nivå hittar du på den här sidan. Materialet består av tre fördjupande webbföredrag, med tillhörande skriftliga guider, samt en webbutbildning. En av guiderna har fokus på just fysisk planering. 

Energi- och klimatomställning i kommun och region