Spara energi genom beteendeförändringar

Det finns åtgärder som kan genomföras relativt omgående och oftast inte kräver någon större analys eller investeringskostnad. Det handlar främst om att spara energi genom beteendeförändringar.

Övergripande handlar det om att utbilda, informera och införa rutiner för att gemensamt minska energianvändningen. 

Exempelvis, utbilda och informera om vikten av att belysningen används på rätt sätt. Upprätta rutiner för att sista medarbetaren som går hem för dagen tar ett varv för att se över eventuell påslagen belysning eller kontorsutrustning som kan stängas av. 

För att undvika att potentialen av energibesparingsarbetet missas är det viktigt att en person får det övergripande ansvaret.

Åtgärder på kort sikt handlar främst om enkla beteenderelaterade åtgärder:

 • Stäng av belysning och utrustning som inte är nödvändig
 • Se över ventilationen och temperaturer och injustera dessa om det är onödigt varmt eller överventilerat.
 • Informera och utbilda de som brukar lokalerna och ta eventuellt fram anvisningar för hur utrustning ska hanteras energieffektivt.

En del åtgärder kanske kräver större byggnads- eller installationstekniska ingrepp.

Det kan vara svårt att få plats med nya investeringar i en redan stram budget. Därför är det viktigt att hela tiden ha med vad energieffektiviseringen ger i lägre kostnader och ökad lönsamhet.

Kapital som frigörs genom åtgärderna kan sedan återinvesteras i fortsatta åtgärder eller i andra delar av verksamheten.

Här får du information om finansiering av åtgärder, investeringsfria åtgärder, energitjänster och hur man arbetar tillsammans med konsulter på bästa sätt: Genomför och finansiera åtgärder

Snabba åtgärder som inte kräver någon större analys eller investeringskostnad

+

Belysning

Beteenderelaterade åtgärder kopplat till belysning, handlar främst om att säkerställa att belysningen inte används när den inte behövs, till exempel i rum som står tomma. Samt att upprätta rutiner för att släcka all belysning som inte är nödvändig framför allt när lokalen är obemannad.

Att byta till LED-belysning kan vara både en kortsiktig och långsiktig åtgärd beroende på vad man har för utgångsläge och hur stor yta som ska åtgärdas.

Det gäller även att fundera på om man vill införa smart styrning framöver, i sådana fall kan det vara klokt att avvakta belysningsåtgärder eller att säkerställa att de valen kan fungera ihop med styrning.

Förslag på åtgärder:

 • Säkerställ att belysningen inte används när den inte behövs, till exempel i rum som står tomma eller när dagsljuset är fullt tillräckligt.
 • Upprätta rutiner för att släcka all belysning (nödbelysning undantagen) när lokalen är obemannad.
 • Kontrollera att släckta lysrör inte är trasiga. Det kan hända att drivdon drar energi även om inte lysröret lyser.
 • Använd punktbelysning istället för att lysa upp onödigt stora ytor.
 • Om det finns äldre armaturer med tre lysrör i varje kan en enkel åtgärd vara att koppla ur det mellersta lysröret, då det endast bidrar med en mindre del av ljuset.
 • Utbilda och informera om vikten av att belysningen används på rätt sätt.
 • Planera utrymmen och aktiviteter i lokalen för att optimera användningen av dagsljus. 
+

Apparater och kontorsutrustning

I kontorslokaler finns en hel del apparater och kontorsutrustning (skrivare, datorer och även frys, kyl och diskmaskin). Även här handlar det om att se över hur utrustningen används.

Där det är möjligt, se till att kontorsutrustning går ner i energisparläge när det inte används. Stäng av externa skärmar när de inte används och stäng av datorn när man går hem.

Även annan utrustning som är mer verksamhetsspecifik kan i många fall stängas av.

Förslag på åtgärder:

 • Se till att kontorsutrustning (kopiatorer, skrivare, scanner, projektor etc.) går ner i energisparläge när de inte används.
 • Låt energiprestanda vara en viktig beslutsparameter när ny kontorsutrustning köps in eller leasas. Se till att datorer går ner i viloläge när de inte används. Använd inte skärmsläckare.
 • Stäng av externa skärmar när de inte används. Stäng av datorn när du går hem.
 • Se till att kaffemaskin och liknande utrustning går ner i energisparläge när de inte används.
 • Använd energisparprogrammet på diskmaskinen.
 • Sätt inte igång diskmaskinen förrän den är full, och undvik tider när elnätet är hårt belastat.
 • Skölj inte disken innan den ska in i diskmaskinen, det räcker att skrapa bort matresterna.
 • Se till att kyl och frys inte håller onödigt låg temperatur.
 • Gå igenom er verksamhetsspecifika utrustning och ta fram rutiner för hur dessa ska stängas av. 

 

+

Uppvärmning, kyla och ventilation

Nästan alltid finns en stor energibesparingspotential i att bara se till att systemen fungerar som de ska. Det kan handla om att åtgärda läckande ventiler, trasiga termostater, justera felaktiga börvärden, dåliga verkningsgrader, smutsiga filter, söndertorkade tätningslister och drifttider som inte är anpassade till nuvarande verksamhet.

Denna typ av åtgärder kräver att man fysiskt besöker byggnaden och dessutom involverar driftpersonalen som ofta har mycket värdefulla insikter och idéer. 

Energi som används för uppvärmning, kyla och ventilation kan reduceras genom att exempelvis se över inomhustemperatur och luftflöde. Det handlar om att ta reda på om det är onödigt varmt, kallt eller överventilerat någonstans. Det är även vanligt att det i samma utrymme både värms och kyls samtidigt.

Det kan finnas möjlighet att justera luftflöden och se över temperaturer i rum som inte används eller i perioder utan närvaro. Det kan även handla om att utnyttja frikyla, till exempel genom att kyla köldbärarkretsen med kall utomhusluft eller ventilera lokalen nattetid på sommaren.

Verksamheter som använder fjärrvärme kan se över behovet av effektbegränsning på värmesystemet vid vissa tidpunkter, för att reducera effekttoppar. Se till att driftpersonalen har de resurser och befogenheter som krävs för att ta hand om byggnaden.

Förslag på åtgärder:

 • Se över drifttider och anpassa tillnuvarande verksamhet
 • Gör en injustering av värme- och kylsystem om det var längesedan senast.
 • Se över kraven på inomhustemperatur och luftflöde. Är det onödigt varmt, kallt eller överventilerat någonstans? Kan man sänka luftflöde och temperaturkrav i rum som inte används eller i perioder utan närvaro?
 • Se över termostatventiler i radiatorsystemet, i samband med injusteringen.
 • Titta på möjligheten till natt- och helgsänkning för ventilation och värme. Tänk även på behovsanpassning av kyla.
 • Att anpassa temperaturen efter årstiderna sparar inte bara mycket energi, utan bidrar också till bättre komfort eftersom människor föredrar lite högre inomhustemperatur på sommaren och vice versa.
 • Stäng portar, fönster och dörrar när de inte används. Framförallt för att undvika värmeförluster till uteluften men även internt till de rum som inte används.
 • Håll rent radiatorer, kylbafflar, fläktkonvektorer, värmepumpar etc. Damm och smuts ökar tryckfallet och försämrar värmeöverföringen.
 • Se över drifttid för värme i stuprännor och mark. Säkerställ att systemen sängs av helt under sommarhalvåret.
 • Kontrollera verkningsgrad och funktion hos värmeåtervinnare i varmvatten och ventilationssystem.
 • Se över behovet av effektvakter, larm för att hålla nere fjärrvärmeeffekten. Begränsar användningen av motorvärmare, laddning av elbil.
 • Säkerställ att uppvärmning och kyla inte är igång samtidigt och motverkar varandra.
 • Se till att det finns rutiner för drift- och underhåll samt att de efterlevs.
 • Se till att tilluftsdon och radiatorer inte är blockerade av möbler.
+

Fler åtgärder för att spara energi

Ändringar av beteende och införandet av rutiner kan ge energibesparingar. 

Förslag på åtgärder:

 • Skapa incitament för att ta trapporna i stället för att använda hissen, i synnerhet när elnätet är hårt belastat.
 • Låt energiprestanda vara en viktig beslutsparameter när nya handtorkar köps in eller leasas.
 • Skapa incitament och möjlighet att undvika den elektriska handtorken, i synnerhet när elnätet är hårt belastat.
 • Gör det möjligt för medarbetarna att stå upp och arbeta. Stående arbete kräver lägre inomhustemperatur än sittande.
 • Sista medarbetaren som går hem för dagen tar ett varv för att se över eventuell påslagen belysning, skärmar eller apparater som kan stängas av.
 • Vädra snabbt och ordentligt istället för att låta ett fönster stå på glänt länge.
 • Var uppmärksam på droppande vattenkranar. Detta är ofta lätt att åtgärda vilket sparar både vatten och energi.
 • Utbilda, informera och inför rutiner för att gemensamt minska energianvändningen.