Industri

I Sverige står industrin för cirka en tredjedel av energianvändningen och växthusgasutsläppen samt en stor del av el- och värmeproduktionen. Dessutom står industrin för en stor del av exportintäkterna och bidrar med jobb och välfärd i samhället. 

Industrin spelar därmed en mycket viktig roll i samhällets omställning till ett hållbart energisystem och mål om nettonollutsläpp av växthusgaser år 2045.

Energimyndigheten erbjuder finansiellt stöd till projekt som har god potential att bidra till en resurseffektiv och klimatneutral industri. Energimyndighetens satsningar ska bidra till att svensk industri är långsiktigt konkurrenskraftig och levererar resurseffektiva och klimatneutrala produkter, processer och tjänster till den globala marknaden. Satsningarna ska också bidra till att hålla svensk kompetens och teknik på en hög internationell nivå och att nå de globala hållbarhetsmålen.

Strategiområden

  • Nettonollutsläpp från industrins processer
  • Energi- och resurseffektiva produktionsprocesser
  • Energi- och klimatsmarta material och produkter
  • Hållbart företagande och marknad

En stor del av myndighetens finansieringsverksamhet bedrivs genom utlysningar i olika program.

Energimyndighetens satsningar på området

Finansierade projekt

Samtliga finansierade projekt finns i Energimyndighetens projektdatabas.

Projektdatabasen

Tips: Använd gärna Avancerad sökning, där man kan begränsa sin sökning till ”Industri, forskningsprogram/institut” under Programområde. Observera att endast 100 projekt med senast startdatum visas i sökresultatlistan om antal sökresultat överskrider 100.

Projektexempel