Sveriges energi- och klimatmål

Den svenska energipolitiken syftar till att förena ekologisk hållbarhet med konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Vår energipolitik grundar sig på den lagstiftning som fastställts inom EU.

De svenska energi- och klimatmålen till 2030 och framåt

 • Senast år 2045 ska Sverige ha nettonollutsläpp, varav minst 85 procent av reduktionen av utsläpp ska ske i Sverige. Kopplat till detta mål finns etappmål:
  o Utsläppen av växthusgaser ska vara 63 procent lägre 2030 jämfört med 1990 (gäller verksamheter som inte omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter)
  o Utsläppen år 2040 bör vara 75 procent lägre än utsläppen år 1990 (gäller verksamheter som inte omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter)
 • Utsläppen för inrikes transporter exklusive inrikes flyg ska vara 70 procent lägre år 2030 jämfört med 2010
 • Energianvändningen ska vara 50 procent effektivare 2030 jämfört med 2005 (genom minskad energiintensitet)
 • Elproduktionen ska år 2040 vara 100 procent fossilfri

Uppsatta mål inom EU till 2030 och framåt

 • Vara klimatneutralt senast år 2050
 • Minska utsläppen av växthusgaser med 55 procent jämfört med 1990. Utsläppen från den största delen av industrin, kraft- och värmeproduktion samt flyget omfattas av EU:s utsläppshandel EU ETS. För att nå 55-procentsmålet ska utsläppen i EU ETS till 2030 minska med 62 procent jämfört med 2005 års nivåer.
 • Minska energianvändningen med 32,5 procent genom bättre energieffektivitet
 • Andelen förnybar energi ska vara minst 42,5 procent av den totala energianvändningen
 • Andelen förnybar energi inom transportsektorn ska vara 29 procent
 • Sammankopplingen av den installerade elproduktionskapaciteten i alla medlemsstater ska vara minst 15 procent

Dessa är EU:s nu gällande energi- och klimatmål till år 2030 som beslutades 2018 och 2021. Ett intensivt arbete pågår för att skärpa målen.