European Local Energy Assistance (ELENA)

European Local Energy Assistance, ELENA, är ett stöd för utveckling av investeringsprogram inom områdena energi samt urbana transporter och mobilitet på lokal nivå. ELENA ger inte stöd till investeringskostnader.

För att mobilisera finansiering för investeringar i hållbar energi på lokal nivå har EU-kommissionen etablerat ELENA Technical Assistance Facility, som finansieras via EU:s program Horisont 2020. ELENA täcker kostnader i samband med förberedelser av storskaliga investeringsprogram för energieffektivisering, förnybar energi i städer, samt urbana transporter och mobilitet på lokal och regional nivå. Stödet ges för aktiviteter som är nödvändiga för att förbereda, implementera och finansiera investeringsprogrammet. Stödet handläggs av Europeiska investeringsbanken (EIB).

Stödets omfattning

Stödet omfattar aktiviteter för förberedelser av investeringsprogram på minst 30 miljoner euro. Flera mindre investeringsprogram kan slås samman till ett större program

För att få stöd krävs det att sökanden investerar 20 (för energi) eller 10 (för transport) gånger mer än det stöd man får. Det vill säga, om man får 1 euro i stöd så måste investeringen vara 20 eller 10 euro. Ett krav för att bli beviljad stöd är att planerade investeringar kommer till stånd. Om investeringarna inte kommer till stånd kan man bli skyldig att betala tillbaka utbetalt stöd. Stödet kan ges för utveckling av investeringsprogram som EIB kan komma att medfinansiera inom följande områden:

1. Energieffektivisering och lokal energiproduktion.

Projekten ska täcka ett eller flera av följande områden:

 • ökad energieffektivisering inom offentliga eller privata byggnader och gatu- och trafikbelysning
 • integration av förnybara energikällor i den byggda miljön
 • investeringar i renovering, utbyggnad av eller byggnation av nätverk för fjärrvärme/fjärrkyla
 • lokal infrastruktur inklusive smarta nät, informations- och kommunikationsteknologi för energieffektivisering, energieffektiv urban utrustning och kopplingar till transporter

2. Urbana transporter och mobilitet i urbana områden/ytterområden och andra tätbefolkade områden.

Projekten ska täcka ett eller flera av följande områden:

 • användning och integration av innovativa lösningar för alternativa bränslen i urbant resande
 • introduktion åtgärder i stor skala av nya, mer energieffektiva transporter och energieffektivt resande i urbana områden

Exempel på kostnader som ger rätt till stöd

Stödet kan uppgå till 90 procent av de berättigade kostnaderna. Här är några exempel på kostnader som ger rätt till stöd:

 • Utveckling av en förstudie och marknadsanalys
 • Strukturering av investeringsprogrammet
 • Utveckling av affärsplan; mer djupgående energikartläggning
 • Förberedelse av upphandling och kontrakt
 • Upprättande av enhet för implementering av investeringsprogrammet (med nyanställd personal) osv.

Urvalskriterier

Här är kriterier för urval av sökande:

 • Sökandens lämplighet. (uppfyller kriterier för sökande)
 • Investeringsprogrammets lämplighet. (typ av program; plats; och land
 • Investeringsprogrammets tillförlitlighet ("bankability")
 • Sökandens finansiella och tekniska möjlighet att implementera och slutföra investeringsprogrammet.
 • Förväntat bidrag till 20-20-20 målen för minskade CO2 utsläpp; ökad andel förnybar energi och förbättrad energieffektivisering.
 • Förväntad "hävstångseffekt" (investeringen måste uppgå till minst 20 gånger det beviljade stödet)
 • Europeiskt mervärde, koppling till EU:s policies: - EU:s policies; mål och lagstiftning för hållbar energi - "State of the Art" -teknik för hållbar energi för att implementera investeringsprogrammet - lokala samhällets behov och möjliga effekter på lokal/regional utveckling, inklusive positiva effekter på små- och medelstora företag.
 • Bevis på att stödet inte används till investeringsprogram som passar bättre inom andra liknande stödprogram.
 • Frånvaro av annat EU-stöd till sökande för förberedelse av investeringsprogrammet.

Så söker man stödet

Offentliga och privata aktörer som förbereder ett investeringsprogram inom ovan nämnda områden kan ansöka om stöd direkt från EIB (enskilt eller tillsammans). Det finns inga särskilda ansökningsomgångar. Stödet beviljas enligt principen först till kvarn inom aktuell budget.

Sökanden bör presentera sitt investeringsprogram för EIB och indikera behovet av stöd från ELENA. För att starta en diskussion om att söka stöd från EIB bör sökande lämna följande information till EIB:

 • En sammanfattning av det planerade investeringsprogrammet, inklusive typ av investering och tilltänkt metod för att implementera investeringsprogrammet.
 • Förväntad investeringskostnad och tidsschema för att utveckla programmet.
 • Mängd, omfattning och huvudsakliga behov som man behöver stöd för.

Baserat på denna information bedömer EIB om förslaget lever upp till urvalskriterierna eller inte, och bedömer också behovet av stöd från ELENA för det specifika investeringsprogrammet. Om utfallet är positivt kan en förfrågan om stöd förberedas och EIB lämnar förslaget till EU-kommissionen för godkännande.

För kontaktuppgifter och mer information, besök ELENAs webbplats.

European Local Energy Assistance, ELENA