IEA:s kommittéer och arbetsgrupper

IEA har några större kommittéer och arbetsgrupper kring övergripande frågor för medlemsländerna. Energimyndigheten representerar Sverige i några av dem.

Standing Group on Emergency Questions (SEQ)

SEQ utvecklar rekommendationer för att testa och uppdatera IEA krisåtgärdsprogram enligt det avtal som sattes upp 1974, IEP-avtalet (International Energy Program). Medlemsländerna ska enligt avtalet hålla ett oljelager som motsvarar 90 dagars import. SEQ arbetar nära den internationella oljeindustrin genom Industry Advisory Board, IAB.

SEQ sammankallas vid en oljekris, det vill säga då IEA:s Sekretariat tagit beslut om att aktivera krisberedskapsåtgärder enligt IEP-avtalet. Medlemsländerna i SEQ ska kontinuerligt vara tillgängliga för möten för att kunna diskutera allvarliga händelser på oljemarknaden.

Standing Group on the Oil Market (SOM)

SOM arbetar i nära anslutning till SEQ för att stödja SEQ i att utveckla rekommendationer till krisåtgärder vid svåra försörjningskriser för olja. Planering och utförande av arbetet stöds av Oil Industry and Markets Division (OIMD) inom IEA Sekretariat. SOM följer utvecklingen på oljemarknaden på kort och medellång sikt, gör marknadsanalyser av utbud, efterfrågan, lagersituation, prisutveckling, import och export samt raffinaderikapacitet.

Standing Group on Long Term Co-operation (SLT)

SLT utvecklar analyser av energistyrmedel för att främja effektiv energianvändning, användning av andra bränslen än olja samt andra åtgärder för att förbättra tillförseltryggheten och kostnadseffektivitet med hänsyn till miljö. SLT bevakar energiutvecklingen i IEA:s medlemsländer och gör rekommendationer om energistyrmedel genom regelbundna utvärderingar för varje land, s.k. In-depth reviews.

Arbetsgrupp under SLT: Energy Efficiency Working Party

Standing group on Global Energy Dialogue (SGD)

SGD arbetar för att främja samarbetet mellan IEA och icke-medlemsländer som är viktiga ur energisynpunkt. Exempel på länder där samarbete sker inom SGD är Kina, Indien och Ryssland.

Committee on Energy Research and Technology (CERT)

CERT ansvarar för IEA's samarbete kring energiteknik, forskning och utveckling. Det konkreta samarbetet genomförs i form av särskilda avtal, s.k. Implementing Agreements, av vilka det finns ett drygt fyrtiotal. Till stöd för verksamheten finns fyra s.k. Working Parties, Working Party on Fossil Fuels, Working Party on Renewable Energy Technologies, Working Party Energy End-Use Technologies, och Fusion Power Co-ordinating Committee. CERT ansvarar även för verksamhet kring analys och strategi för frågor kring utveckling och energiteknik.

Arbetsgrupper under CERT:

  • FFWP Fossil (FFWP)
  • Renewable Energy (REWP)
  • End-Use Technology (EUWP)
  • Fusion Power Coordination Committee

Expertgrupper under CERT:

  • Experts Group on Science for Energy
  • Experts Group on Energy R&D Priority
  • Hydrogen Co-ordination Group