Riksintressen för energi

Vi ansvarar för att peka ut områden som är särskilt lämpliga för energiproduktion och energidistribution sett ur ett nationellt perspektiv.

Energimyndigheten är en av tolv riksintressemyndigheter. Riksintresseområden är statliga anspråk på mark- och vattenområden och Energimyndigheten är särskilt ansvarig för riksintresset energi.

Riksintressen ska tillgodoses och beaktas i den kommunala översiktsplaneringen, som är vägledande vid tillståndsprövning. Enligt miljöbalken ska områden som är särskilt lämpliga för anläggningar för energiproduktion så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar. Det är dock först i samband med att ett beslut i en prövning fattas som det slutligt avgörs om det är ett riksintresse eller inte.

Hur bevakas riksintressena?

Riksintresseanspråken bevakas på flera olika sätt. Dels i samband med länsstyrelsens remisser av kommunala planer och tematiska tillägg gällande till exempel vindkraft, dels vid tillståndsprocessens olika steg i samband med tidiga samråd och vid samråd knutna till ansökan om tillstånd.

Nya riksintressen för energi ska tas fram

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att göra en kartläggning över Sveriges territorium och ekonomiska zon för att identifiera områden med potential för fossilfri energiproduktion och tillhörande energidistribution. Till uppdraget hör även att se över våra riksintresseanspråk. Första delen av uppdraget, att peka ut potentialområden, ska redovisas 25 oktober 2024. Andra delen av uppdraget, att ta fram nya riksintressen för energi, ska redovisas 25 oktober 2025.

För frågor om uppdraget, kontakta projektledare Amanda Ros: amand...@energimyndigheten.se