EU:s innovationsfond

EU:s innovationsfond är ett av världens största finansieringsprogram för demonstration av innovativ teknik som bidrar till att minska växthusgasutsläpp. 

EU:s innovationsfond är ett av världens största finansieringsprogram för demonstration av innovativ teknik som bidrar till att minska växthusgasutsläpp.

Fonden syftar till att stödja projekt som demonstrerar tekniker, processer eller produkter, som har en betydande potential att minska utsläpp av växthusgaser.

Det sker genom att erbjuda finansiellt stöd som är skräddarsytt för de stödberättigade projektens marknadsbehov och riskprofiler, och samtidigt bidra till möjligheten att attrahera ytterligare offentliga och privata medel.

Utlysningar

Fondens målsättning är att ha löpande utlysningar som öppnar för ansökningar i fjärde kvartalet varje år till 2030. 

Mer information om tidigare utlysningar som stängt för ansökningar finns i Funding och Tenders portal.

Funding och Tenders portal, EU-kommissionen (eng)

Pågående utlysning

Innovationsfonden har en pågående utlysning för utvecklingsprojekt som är öppen för ansökningar fram till den 9 april 2024. I Funding och Tenders portal finns en utlysningstext som beskriver inriktningen för utlysningen. Budget för utlysningen är cirka 4 miljarder Euro.

Nästa utlysning

Fonden planerar att öppna årets utlysningar för ansökningar under det sista kvartalet 2024. Utlysningen riktad till utvecklingsprojekt förväntas vara lik utlysningen 2023 och vända sig till små, mellanstora och stora utvecklingsprojekt. Fonden planerar även att samma dag öppna en auktion för budgivning. Inriktningen på årets auktion förväntas vara stöd till projekt som förstärker värdekedjan för vätgas. Vinnande aktörer får ett produktionsstöd över en längre period. Villkor för auktionen förväntas att publiceras senast i augusti 2024. 

Competitive bidding, EU-kommissionen (eng)

Stöd att skriva ansökan

Svenska små och mellanstora företag kan kostnadsfritt få information och stöd att skriva ansökan till Innovationsfondens utlysningar via EUSME Support. Verksamheten inom EUSME Support är finansierad av Energimyndigheten, Vinnova och Tillväxtverket.

Mer information hos EUSME

Grundläggande information om EU:s innovationsfond

Det huvudsakliga syftet för projekten bör vara att kunna verifiera undvikandet av/en minskning av växthusgasutsläpp.

EU:s innovationsfond fokuserar på följande områden

 • Innovativa koldioxidsnåla teknologier och processer i energiintensiva industrier
 • Infångning, lagring och användning av koldioxid
 • Byggnation och transport (väg, sjöfart och flyg)
 • Produktion av förnybar energi
 • Energilagring

Form av stöd

Stöd från innovationsfonden till projekten delas främst ut som bidrag. Samfinansiering av projekt kan ske med nationella eller europeiska stöd enligt relevant reglering. 

Stödgrundande kostnader

I utlysningarna till utvecklingsprojekt ges bidrag med upp till 60 procent av de merkostnader som bärs av projektets initiativtagare som ett resultat av tillämpningen av den innovativa teknik som används för att minska eller undvika utsläppen av växthusgaser (se utlysningstext för en mer utförlig beskrivning). I auktionerna ges upp till 100 procent stöd för stödgrundande kostnader. 

Ansökningsprocess

Ansökan görs direkt till EU och görs inte via Energimyndigheten. Energimyndigheten är inte delaktig i att bedöma ansökningar till EU:s innovationsfond. 

Urvalskriterier i utlysningar till utvecklingsprojekt

 • Potential att undvika utsläpp av växthusgaser
 • Grad av innovation
 • Mognadsgrad
 • Replikerbarhet, potential för bredare tillämpning 
 • Kostnadseffektivitet

Urvalskriterier i auktionerna

 • Relevans i relation till utlysningens syfte
 • Kvalitet - teknisk, finansiellt och operativ mognad
 • Pris

Projektutvecklingsstöd (Project Development Assistance - PDA)

Ges i form av bidrag till projekt som inte har tillräcklig mognadsgrad med upp till 100 procent av relevanta kostnader.

 • Förbättring och utveckling av projektets dokumentation, eller av komponenter i projektets utformning, i syfte att säkerställa att projektet har en tillräcklig mognadsgrad.
 • Bedömning av projektets genomförbarhet, inbegripet tekniska och ekonomiska studier.
 • Rådgivning om projektets finansiella och rättsliga struktur.
 • Kapacitetsuppbyggnad för projektets initiativtagare.

Energimyndighetens roll

Energimyndigheten deltar i en rådgivande expertgrupp som består av representanter från branscher, EU:s medlemsstater, associerade länder och EU-kommissionen samt är nationell kontaktpunkt (NCP) för innovationsfonden.

Frågor

Om du har frågor om EU:s innovationsfond kan du kontakta oss på: eusinnova...@energimyndigheten.se 

Är det sökande företaget ett litet eller mellanstort företag kan du även kontakta EU SME Support.

EU SME Support, Eusme (eng)