RE:Source

RE:Source är ett strategiskt innovationsprogram som fokuserar på att utveckla cirkulära, resurseffektiva materialflöden. Målet är att uppnå en hållbar materialanvändning där vi håller oss inom planetens gränser.  

Forskning och innovation kring hållbar materialanvändning   

Innovationer som utvecklas inom ramen för RE: Source ska bidra till hållbar materialförsörjning, hållbara energisystem och effektivare resursanvändning i samhället och näringslivet. RE: Source ska vara en naturlig mötesplats för alla aktörer inom innovationsområdet.      

Programmål  

RE: Source ska bidra till internationell konkurrenskraft och attraktivitet för kontakt med svenska aktörer och har visionen Genom innovation är Sverige ett föregångsland för materialnyttjande inom planetens gränser.    

Det övergripande syftet med RE: Source är att genom samarbete bidra till att Sverige accelererar utvecklingen av lösningar och innovationer för cirkulära materialeffektiva flöden.      

Programmål för 2030:  

  • RE: Source har bidragit till förnyelse av innovationsområdet.
  • Innovativa och skalbara lösningar har utvecklats och demonstrerats.
  • Fakta och kunskap har levererats för hållbart materialnyttjande.
  • Kompetens finns som försörjer innovationsområdet och skapar förnyelse och konkurrenskraft.
  • Svensk forskning och innovation är i världsklass och samverkar internationellt
  • Kommersialisering och affärsutveckling av lösningar har främjats.

Temaområden  

RE:Source verkar inom tre teman: Hållbara erbjudanden, Hållbart användande och Hållbart cirkulationssystem.    

Temat för hållbara erbjudande bidrar till utvecklingen av hållbara produkter och tjänster. Hållbara erbjudanden betyder att produkten eller tjänsten är utformad på ett sådant sätt att användningen av primära material minskas.  

Temat för hållbar användning fokuserar på användningsfasen och olika lösningar för att göra den så materialeffektiv som möjligt. Här finns möjligheten att förlänga en produkts livslängd genom reparation eller olika delningstjänster.  

Temat för hållbara cirkulationssystem fokuserar på utveckling av hållbara material- och avfallshanteringsprocesser. Genom att fokusera på förbättrade återvinningsprocesser i materialhjulet så kan material, molekyler och energisektorer bidra till lösningar som optimerar materialens värde.

Finansiering  

RE:Source finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas, med Energimyndigheten som huvudansvarig myndighet och RISE Research Institutes of Sweden som programkoordinator  

Vill du läsa mer om Re source, besök webbplatsen RE:Source.