Projekt inom Energipilot Gotland

Energimyndigheten har haft en samordnande roll för att ge Gotland förutsättningar att gå före i energiomställningen. Samtliga projekt är avslutade och Energimyndighetens uppdrag är slutfört.

Initiativet, som inleddes på uppdrag av regeringen, har resulterat i tio projekt på Gotland som syftade till att möta utmaningar inom hållbara transporter och ett robust elsystem. Projekten har på olika sätt arbetat med utmaningarna inom hållbara transporter och ett robust elsystem. 

Inom ramen för regeringsuppdraget startade Energimyndigheten projektet Energipilot Gotland där tre utlysningar har genomförts, och beslut togs om att tio projekt får stöd. Projekten har lett till konkreta resultat och framtida möjligheter för Gotland att vara en föregångare inom energiomställning.

Energimyndighetens uppdrag

Regeringen gav  2018 Energimyndigheten i uppdrag att ta fram en färdplan och presentera åtgärder för hur Gotland ska kunna gå före i energiomställningen. Färdplanen presenterades den 29 mars 2019.  

Energimyndigheten har efter det haft en roll i det fortsatta arbetet att samordna de aktörer som aktivt deltagit i omställningsarbetet. I uppdraget har även ingått att vartannat år publicera hur utvecklingen fortskrider. 

+

Elektrifiering av tunga lastbilar genom smart samverkan i energisystemet

Utförare: Roma Grus

Eldrivna lastbilar minskar Gotlands koldioxidutsläpp

Genom att stötta Roma Grus arbete inom elektrifiering av tunga transporter har Energimyndigheten bidragit till att tunga transporter på Gotland kan utföras med upp till 75 procent lägre energianvändning. Samtidigtbidrar vi till Sveriges energi- och klimatmål om minskade utsläpp från inrikes transporter med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. 

+

Kombinerad solparkering med lagring via tryckluft

Utförare: Universal kraft

Solklar lösning för smart lagring

Genom att stötta Universal Krafts arbete med att validera och undersöka ett koncept där en modulär takkonstruktion för solpaneler kombineras med en patenterad teknik för lagring av energi via tryckluft, kan Energimyndigheten bidra till att förnybar el kan tillföras Gotland upp till en beräknad potential om 28 MWh.

Projektet bidrar samtidigt till Sveriges energi- och klimatmål om 100 procent förnybar elproduktion år 2040 samt till målet om minskade utsläpp från inrikes transporter med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. 
 

+

Ny teknik och lokal samverkan för smart energiomställning

Utförare: Nygarn Utveckling

En lokal manifestation av Parisavtalet

Genom att stötta Nygarn Utvecklings arbete med att undersöka förutsättningarna för att minska koldioxidutsläppen inom lantbruk, godstransporter och lokalbefolkningens resande, kan Energimyndigheten bidra till minskade koldioxidutsläpp upp till en uppskattad total potential på cirka 110 ton. Arbetet sker inom ramen för ett lokalt solenergidrivet energisystem på Gotland.

Projektet bidrar samtidigt till Sveriges energi- och klimatmål om minskade utsläpp från inrikes transporter med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010, inga nettoutsläpp av växthusgaser år 2045 och 100 procent förnybar elproduktion år 2040. 
 

+

Vätgas som energilager, infrastruktur drivmedel för elfordon och vätgasfordon

Utförare: Hydrogenfarm

Vätgaslagring kan göra oss mindre sårbara i kriser

Genom att stötta retagets Hydrogenfarm AB arbete med att projektera och bygga en demonstrationsanläggning för vätgas. Anläggningen kan användas för att tanka såväl elfordon som elektrifierade arbetsmaskiner och driver därmed på elektrifieringen av transportsektorn.

Förutom att bidra till att lösa transportutmaningar så bidrar projektet också till försörjningstrygghet på Gotland genom att skapa en typ av decentraliserade reservkraftsanläggningar. Projektet bidrar samtidigt till Sveriges energi- och klimatmål om minskade utsläpp från inrikes transporter med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010, inga nettoutsläpp av växthusgaser år 2045 och 100 procent förnybar elproduktion år 2040. 
 

+

Trådlös elväg och laddstation för lastbil och självkörande fordon

Utförare: Elektreon

Gotland bereder vägen för trådlösa elvägar

Om projektet

Genom att stötta företagets Electreon AB arbete med att bygga och testa högre trådlös effektöverföring till lastbilar kan Energimyndigheten bidra till en snabbare övergång till miljövänliga transporter på Gotland. Effektöverföringen kan ske både dynamisk, på vägen och stillastående.

Om elvägar byggs ut på hela nationella vägnätet (Europavägar och riksvägar) beräknas koldioxidutsläppen minska med 40 procent för lätta fordon och 70 procent för tunga fordon. Därmed bidrar projektet till Sveriges energi- och klimatmål om minskade utsläpp från inrikes transporter med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010 

+

Energisystem för delelektrifiering av Gotlandsfärjan

Utförare: Gotland Tech Development AB

Nu laddar vi för en flytande framtid

Energimyndigheten stöttar företaget Gotland Tech Development AB arbete med att ta fram underlag för delelektrifiering av Gotlandsfärja med lokalproducerad fossilfri el.

Projektet bidrar till Sveriges energi- och klimatmål om minskade utsläpp från inrikes transporter med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010, inga nettoutsläpp av växthusgaser år 2045 och 100 procent förnybar elproduktion år 2040. 
 

+

Från frityrolja till biogas – Ett cirkulärt system på Gotland för lärdom i hela landet

Utförare: Tillväxt Gotland

Från frityrolja till biogas

Energimyndigheten stöttar företaget Tillväxt Gotlands projekt att testa en affärsmodell för insamling av mat- och frityrolja från restauranger. Syftet med insamlingen är att producera mer biogas, och därmed kan vi få fler biogasfordon samtidigt som problem med fett i VA-systemet kan minska.

Projektet räknar med ökad produktion av biogas på ca 35 000–40 000 m3 vilket bidrar till såväl målet om inga nettoutsläpp av växthusgaser 2045 som målet att minska utsläppen från inrikes transporter med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. 

+

Effekthantering med smarta elmätare

Utförare: Electro Test Sweden AB

Smarta elmätare kan sätta ny världsstandard

Genom att stötta Electro Test Sweden AB:s arbete med att flytta effekt hos elkunder och därmed frigöra utrymme i elnätet för ett större antal elfordon, så bidrar Energimyndigheten till målet att minska utsläppen från inrikes transporter med minst 70 procent senast år 2030 jämfört 2010.

För varje mil som körs med en elbil laddad med förnybar, lokalt producerad elenergi från Gotland jämfört med en fossilbil med importerat bränsle, sker en minskning av energibehovet med cirka 70procent och koldioxidutsläpp med 95 procent. Projektet minskar också behovet av större investeringar i elnäten och därmed ett mer robust energisystem på Gotland. 

+

Mobility BPI

Utförare: Nudgd AB

En knuff närmare ett hållbart Gotland

Genom att stötta företaget Nudgd AB:s arbete med testa en modell för beteendeförändring och hållbara resvanor kan Energimyndigheten bidra till att minska bilåkandet från projektets 600 testresenärerna med 10 procent.

Det i sin tur bidrar till Sveriges energi- och klimatmål om minskade utsläpp från inrikes transporter med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010.

Projektet kommer jobba med skräddarsydda så kallade "nudgar” för att få fler att testa cykel, gång och kollektivtrafik genom mobilitetstjänsterna Resvana och CommuteSaver. 

+

Energibalansering med distribuerade energi- och effektlager predikterade med AI

Utförare: Smartergy AB

Smart lösning för ett elnät i balans

Genom att stötta Smartergy AB:s arbete med att utveckla distribuerade AI-styrda energilager, kan Energimyndigheten bidra till lägre elkostnader för företagen och en lägre effektbelastning på elnäten på Gotland.

Så mycket som 30-50 procent mer av den lokalproducerade förnybara energin skulle kunna användas och med 95 procent träffsäkerhet i AI-predikteringar per energilager kan man halvera batteristorleken, jämfört med Energilagringssystem utan AI.

Projektet bidrar samtidigt till att uppnå Sveriges energi- och klimatmål om att ha 50 procent effektivare energianvändning 2030.