Resultat från Industriklivet

Här hittar du projektbeskrivningar samt utvärderingar och analyser om de resultat och effekter som Industriklivet ger.

Sedan starten 2018 har Energimyndigheten inom Industriklivet fått in närmare 285 projektansökningar som fram till årsskiftet 2022-2023 fördelats på 126 bifall och 130 avslag. Resterande är ansökningar under beredning.

Energimyndigheten har sedan starten av Industriklivet beviljat cirka 2,2 miljarder kronor i stöd som har samfinansierats med ytterligare cirka 5,1 miljarder kronor.

Totalt uppgår beviljat stöd och samfinansierat belopp från stödmottagarna till 7,3 miljarder kronor. Inom Industriklivets projekt finns det 175 unika projektparter vilket visar att det finns en stark drivkraft och vilja till omställning hos aktörerna.

Tekniker som fått stöd

När Energimyndigheten fick uppdraget att driva Industriklivet fanns från början ett fokus på processrelaterade växthusgasutsläpp. I och med att programmet har breddats till att omfatta flera branscher och verksamheter kan även andra typer av projekt, både små och stora, beviljas stöd. 

Industriklivet stöttar projekt inom åtta så kallade teknikspår: bio-CCS, CCS, CCU, elektrifiering, vätgas, biomassa, återvinning, policy, eller en kombination av dessa. Merparten av stöden har hittills beviljats för investeringar samt pilot- och demonstrationsprojekt.

Beviljat stöd för de åtta teknikspåren 2018-2023

Graf som visar beviljade teknikspår
Källa: Industrin – nuläge och förutsättningar för omställning 2023 (pdf) Klicka på bilden för att förstora

Potential till utsläppsminskningar från projekt inom Industriklivet

Figurerna nedan presenterar hur potentialerna för utsläppsminskningar inom projekt finansierade genom Industriklivet ser ut över tid och inom respektive bransch och teknikspår.

De uppskattade utsläppsreduktionerna är baserade på uppgifter i stödmottagarnas ansökningar till Industriklivet och uppgifter publicerade på företagens hemsidor. De utgör med andra ord de sökandes egna uppskattningar. 

Utsläppsminskningspotential per bransch och år för projekt som stöds av Industriklivet

imagel3dy.png
Källa: Industrin – nuläge och förutsättningar för omställning 2023 (pdf)
Klicka på bilden för att förstora

Utsläppsminskningspotential per teknikspår och år för projekt som stöds av Industriklivet

imagegw9r3.png

Källa: Industrin – nuläge och förutsättningar för omställning 2023 (pdf) Klicka på bilden för att förstora


Utvärderingar

Fem år med Industriklivet 2018-2022

Från små steg till stora kliv – en syntes av Industriklivets projekt inom bio-CCS 2022

Nulägesanalyser

Analys: industrins nuläge 2023

Pågående projekt

På Industriklivet.se hittar du en sammansällning och beskrivning av alla pågående projekt.
Industriklivet.se

Alla projekt finns även i projektdatabasen eller i Excel-filen nedan:

Projektdatabasen

Excel-fil med beviljade projekt

Logotyp Next Generation EU, finansieras av EU.png