Vår roll som forskningsfinansiär

Energimyndigheten är beredskapsmyndighet och sektorsansvarig myndighet inom energiområdet. Vårt uppdrag är att på ett strategiskt och sammanhållet sätt finansiera forskning och innovation i nära samverkan med andra energipolitiska insatser.

Vi ansvarar för att på ett strategiskt och sammanhållet sätt finansiera forskning och innovation i nära samverkan med andra energi- och klimatpolitiska insatser och styrmedel – i såväl Sverige som i EU och globalt. Med hjälp av den helhetssyn och det systemperspektiv som Energimyndigheten har på energiområdet utformar och utvecklar vi våra satsningar inom forskning och innovation på ett sätt som mest effektivt bidrar till en hållbar energiomställning.

Så arbetar vi med våra forskningsprogram

Inför uppstart eller förlängning av ett program genomförs ett strategiskt arbete som bygger på utvärderingar, aktuella scenarier och kontinuerlig omvärldsbevakning och lärdomar från föregående programperiod. I de fall där det bedöms vara relevant kopplar Energimyndigheten också ett strategiskt råd till olika forskningsprogram. Råden består av experter från akademi och näringsliv och används som ett stöd i diskussioner kring programmets strategiska inriktning, projektportfölj och vidare utveckling.

Forskningsområden

Våra verktyg för forskning och innovation

Vi finansierar och stöttar forskning, innovation, affärsutveckling och global spridning av nya lösningar. Stödet ska bidra till att uppfylla de energi- och klimatpolitiska målen, näringslivspolitiska målen och de forskningspolitiska målen.

Energimyndigheten har en bredd av verktyg inom innovationssystemet. Vi behöver alla verktyg för att på ett effektivt sätt accelerera energiomställningen. Forskning- och innovationsinsatserna syftar till viss del till teknikutveckling och nya lösningar. Men de syftar också till systeminriktad forskning för ökad kunskap med ett samhällsvetenskapligt perspektiv där olika aspekter i samhällsutvecklingen integreras med energiomställningen.

Energimyndighetens stöd till forskning och innovation i siffror

Forskningsmedel fördelas till olika aktörer och inom olika tematiska områden. 

Fördelning av FoI-medel olika tematiska områden

Våra forsknings- och innovationsinsatser är idag organiserade i ett antal tematiska områden. De fyra största är elproduktion och elsystem, transportsystemet, industri och byggnader i energisystemet. Inom dessa tematiska områden finns insatser som spänner över hela kedjan från forskning till implementering och spridning. De vänder sig till universitet, högskolor, institut och näringsliv samt offentlig sektor.

Graf som visar fördelning av FoI-medel till olika områden

Källa: Energimyndighetens årsredovisning 2022. Klicka på bilden för att förstora.

Fördelning av FoI-medel per organisation

I genomsnitt medfinansieras Energimyndighetens utbetalade forsknings- och innovationsstöd med lika stor andel från de deltagande aktörerna, huvudsakligen företag. Projekt som motsvarar hälften av FoI-medlen koordineras av universitet och högskolor, medan företag koordinerar projekt som motsvarar en fjärdedel av medlen

Graf som visar fördelning av FoI-medel per organisation

Källa: Energimyndighetens årsredovisning 2022. Klicka på bilden för att förstora.

Könsfördelning i projekten

Fördelning av andel seniora projektmedarbetare och doktorander som är kvinnor, män och annat.

Graf som visar fördelning kvinnor och män

Källa: Energimyndighetens årsredovisning 2022. Klicka på bilden för att förstora.