CCS – avskiljning och lagring av koldioxid

Nu satsar Sverige på CCS, Carbon Capture and Storage, som är avskiljning och lagring av koldioxid för att nå klimatmålen.

En betydelsefull teknik för klimatmålen

EU har som mål att vara klimatneutralt till år 2050. Sveriges mål är att inte ha nettoutsläpp av växthusgaser år 2045, därefter ska vi uppnå negativa utsläpp. För att uppnå negativa utsläpp är så kallad bio-CCS en betydelsefull teknik enligt bland annat FN:s klimatpanel IPCC och EU.

Vad är CCS?

CCS står för Carbon Capture and Storage, det vill säga avskiljning och lagring av koldioxid. Bio-CCS betyder avskiljning och lagring av koldioxid från förnybara källor.

CCS är ett komplement till andra utsläppsminskande insatser som energieffektivisering och minskad användning av fossil energi.

Tillsammans bidrar insatserna till att Sverige ska nå de nationella klimatpolitiska målen och till de internationella målen.

Vad är bio-CCS?

Bio-CCS innebär avskiljning, transport och lagring av koldioxid från organiskt material som redan bundit koldioxid under sin livstid, exempelvis skogsrester och träflis. Bio-CCS omnämns ibland också som BECCS.

Kolatomen – från avskiljning till lagring

CCS, avskiljning och lagring av koldioxid, är ett av många verktyg Sverige använder för att nå klimatmålen och Energimyndighetens uppdrag är att främja användning av CCS i Sverige.

Animerad illustration som beskriver CCS-processen, från avskiljning till lagring.