Våra uppdrag inom energiberedskap

Sektorsansvarig beredskapsmyndighet

Energimyndigheten är sedan 1 oktober 2022 sektorsansvarig myndighet för beredskapssektorn energiförsörjning. Vår uppgift är att stärka samordningen mellan ett antal myndigheter, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och stärka samhällets motståndskraft. 

Sektorsansvarig myndighet

Vårt arbete i Nato

Natomedlemskapet är en angelägenhet för hela samhället och en central utgångspunkt för att bygga totalförsvaret, det vill säga det militära och det civila försvaret. 

Vårt arbete i Nato

Styrel

Energimyndigheten har tillsammans med MSB och Svenska Kraftnät utvecklat en process, Styrel, för att se till att samhällsviktiga verksamheter har tillgång till den el de behöver vid en bristsituation. Styrel står för "styrning av el till prioriterade elanvändare vid bristsituationer".

Riskberedskap inom elsektorn

Sedan 5 januari 2020 är Energimyndigheten behörig myndighet enligt EU:s riskberedskapsförordning för elsektorn (2019/941). Den syftar till en bättre samordning inom EU kring elkriser.

Riskberedskap inom elsektorn

Bevakningsansvarig myndighet inom energiberedskapsområdet

Sedan 2015 är Energimyndigheten en bevakningsansvarig myndighet inom energiberedskapsområdet. Som bevakningsansvarig myndighet har myndigheten ett särskilt ansvar för att planera och vidta förberedelser för att skapa förmåga att hantera en kris, förebygga sårbarheter och motstå hot och risker under höjd beredskap eller krig. Målet är att skydda civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och lämna stöd till Försvarsmakten.

Som bevakningsansvarig myndighet har man ett särskilt ansvar för att planera och vidta förberedelser för att skapa förmåga att hantera en kris, förebygga sårbarheter och motstå hot och risker under höjd beredskap eller krig. Målet är att skydda civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och lämna stöd till Försvarsmakten.

Övergripande försörjningstrygghet

Energimyndigheten har det samordnande ansvaret för den övergripande försörjningstryggheten inom energiområdet i händelse av bristsituationer.

 I det arbetet ingår det att

  • ta fram strategier och åtgärdspaket för att hantera störningar,
  • följa och analysera globala trender med fokus på marknadsutvecklingen, till exempel import, export, lagerhållning och raffinaderikapacitet,
  • genomföra olika kunskapshöjande insatser gentemot bransch, konsumenter och aktörer inom offentlig sektor.

Beredskapslagring av olja

För att minska sårbarheten under svåra störningar i olje- och drivmedelsförsörjningen finns ett omfattande internationellt samarbete och avtal kring lagring av oljeprodukter. Sveriges lagringsskyldighet är knuten till EU-lagstiftning samt till åtaganden i enlighet med IEP-avtalet, som är en överenskommelse mellan 29 länder om ett gemensamt energiprogram.

Energimyndigheten fastställer årligen vilka aktörer i Sverige som är lagringskyldiga och vilka lagringsbränslen och mängder som respektive aktör måste hålla. Genom dessa beredskapslager, av olja och oljeprodukter, är risken för fysisk brist i tillförseln i praktiken mycket liten ur ett nationellt perspektiv.

Energimyndigheten är tillsynsmyndighet

Energimyndigheten är tillsynsmyndighet över enskilda verksamhetsutövare inom energisektorn som bedriver säkerhetskänslig verksamhet inom områdena fjärrvärme, naturgas, olja och drivmedel. 

Energimyndigheten är också tillsynsmyndighet för verksamheter som identifierat sig som leverantör av samhällsviktig tjänst inom energisektorn.