Framtidens elsystem

Forskningsprogrammet Framtidens elsystem är en av Energimyndighetens främsta satsningar på forskning och utveckling inom elsystemet. Programmet finansierar forsknings- och innovationsprojekt som belyser utmaningar kopplade till elproduktion, elanvändning och framtidens elnät.

Programmet Framtiden elsystem ska främja övergången till ett hållbart energisystem genom att underlätta elektrifiering av andra sektorer. Samtidigt strävar det efter att skapa ett elsystem som kännetecknas av tillförlitlighet, konkurrenskraft samt ekologisk och social hållbarhet.

Ett väl fungerande system för överföring och produktion av el i samverkan med en väl fungerande elmarknad är en förutsättning för en trygg elförsörjning och för att uppnå målet om ett hållbart energisystem. Elnäten ska möjliggöra utvecklingen mot en allt större andel förnybar elproduktion och en ökad elektrifiering i samhället. Variationer i produktion och användning av el ger ett behov av flexibilitet och lagring i elsystemet. Drivkrafter och kostnader i elsystemet bör samtidigt fördelas mellan de olika intressenterna på ett sätt som ger rätt incitament för en utveckling som stödjer visionen om ett hållbart energisystem. Förutom teknisk utveckling behövs därför anpassade regelverk och en väl fungerande elmarknad.

För att möta förväntningarna på det elektriska energisystemet samt för att nå uppsatta energi- och klimatpolitiska mål behövs en kombination av ny teknik, nya metoder för byggande, underhåll och drift av elnäten och elproduktion, utveckling på elmarknaden, anpassning av regelverk, samt underlag för de vägval för systemets utveckling som behöver göras. När lösningar utformas är det av stor vikt att tillämpa ett systemperspektiv på hela energisystemet.

Vem kan söka inom programmet?

Programmet riktar sig till alla aktörer som kan bidra till detta. Det kan till exempel vara samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga vid universitet och högskolor, men även offentlig sektor, företag eller institut.

Fokusområden

Programmet ska bidra till att forsknings- och innovationsstrategin för elsystemets sex utfallsmål. Dessa mål belyser utmaningar inom områdena:

  • Marknad och flexibilitet
  • Samspel i energisystemet
  • Infrastruktur, elproduktion och försörjningstrygghet
  • Social hållbarhet och inkludering
  • Ekologisk hållbarhet och klimat
  • Konkurrenskraft och innovationer

Budgetram

Programmet pågår under åren 2022 till och med 2027 men kan komma att förlängas vid behov. Initialt är budgetramen 552 miljoner för hela programperioden. Arbetet inom programmet följs upp och uppdateras regelbundet i samband med programmets löpande utvärderingar och uppföljningar och avspeglar innehållet i Energimyndighetens strategi för elsystemet.

Utlysningar och aktiviteter inom programmet

Programmet Framtidens elsystem sträcker sig från april 2022 till sista december 2027. En uppföljning görs vartannat år samt en större extern utvärdering genomförs vart fjärde år. I samband med uppföljningar och utvärderingar fattar Energimyndigheten beslut om programmet ska avvecklas eller förlängas och om programmets innehåll, genomförande och budget ska justeras.

Den största delen av medlen inom programmet kommer att avsättas för utlysningar, men även andra aktiviteter kan komma att anordnas inom ramen för programmet. Både nationella och internationella utlysningar och samarbeten ingår i programmet.

Utöver utlysningar har Energimyndigheten möjlighet att finansiera stödjande aktiviteter som underlättar en bredare implementation av resultat från programmet. Som en del i det arbetet har ett särskilt stödprojekt initierats, som drivs av Power Circle. Stödprojektet arbetar aktivt med att få representanter från programmets olika forskningsprojekt att mötas. Målet är att fler bidrar till en bredare dialog inom området och på så sätt ökar spridningen av projektens resultat.

Programmet finansierar även projekt som ingår i internationella samarbeten inom EU och globalt, som till exempel inom Clean Energy Transition partnership (CETP) och samarbeten inom International Energy Agency (IEA). 

Mer om Clean Energy Transition partnership

Information om projekt som fått stöd inom Framtidens elsystem finns att läsa på vår webbplats.

Beviljade projekt inom Framtidens elsystem

Minst två utlysningar per år

Det kommer att hållas minst två utlysningar per år inom programmet. 
Prenumerera på utlysningar