Tekniska åtgärder som kräver större investeringar

När driftåtgärderna är genomförda kan tekniska åtgärder utredas. De innebär ofta en större investeringskostnad och påverkan på fastigheten. I gengäld kan denna typ av åtgärder ge god lönsamhet på längre sikt.

Drift- och underhållsplan

Det är en fördel om tekniska åtgärder planeras i en drift- och underhållsplan för fastigheten så att åtgärderna utförs samordnat.

Tekniska åtgärder kan vara av olika typ och omfattning men ofta kommer dessa åtgärder med en större investeringskostnad än driftåtgärder. De kräver också ofta mer omfattande ingrepp och påverkan på fastigheten.

I gengäld kan denna typ av åtgärder ge god lönsamhet sett till det långa perspektivet.

Innehåll tekniska åtgärder

Värme
Varmvatten
Elektricitet

Värme

+

Termografering och tätning

Många äldre byggnader är otäta, med köldbryggor till exempel runt balkonger, grund och takfot.

Genomför täthetsprovning och läckagesökning/termografering för att identifiera otätheter. För läckagesökning kan värmekamera användas under uppvärmningsperioden.

Det är bra att även termografera den tekniska isoleringen, det vill säga isolering av varma och kalla rör och kanaler.

Om en byggnad lufttätas måste även ventilationen ses över, och värmesystemet behöver injusteras.

+

Teknisk isolering

Att isolera rör och ventilationskanaler är en relativt enkel och ofta lönsam åtgärd.

Den läckande värmen kommer visserligen byggnaden till godo under vintern, men inte på rätt plats. Och på sommaren är det en ren förlust.

Se över om det är möjligt att enkelt åtgärda bristande isolering och om det är möjligt att öka mängden isolering. Se därefter över temperaturerna i systemen och undersök om det går att sänka dem.

+

Isolering

Vind

På vinden kan det ofta finnas plats för ytterligare isolering. Tilläggsisolering på vind kostar normalt relativt lite och kan spara mycket energi.

Tilläggsisoleringen kan öka risken för fuktproblem – ett bra tips är att rådgöra med en fuktsakkunnig eller motsvarande.

Väggar

Att tilläggsisolera väggar är ofta mer komplicerat och därmed dyrare, men kan ge en större besparing.

När det finns behov av fasadunderhåll som ändå kommer innebära kostnader för etablering, ställning och liknande kan det vara bra att passa på att tilläggsisolera.

Tänk på att väggen inte behöver bli så tjock om högpresterande isolering används.

+

Grund

En dåligt isolerad grund kan ofta innebära klagomål från hyresgästen om kalla golv. Det kan åtgärdas.

Att tilläggsisolera en grundkonstruktion kan vara svårt – men det är inte omöjligt.

+

Fönster

Att byta eller förbättra fönster kan ge stor energibesparing. 

Varje otätt fönster kan innebära ett oönskat luftflöde som ökar energianvändningen för uppvärmning. Om fönstren är i bra skick kan en översyn av tätningslister räcka.

En annan förbättring kan till exempel vara att montera en ny isolerkassett i befintligt fönster eller genom att lägga till ett energiglas.

+

Värmeåtervinning, ventilation

Om det inte finns värmeåtervinning på ventilationen finns det mycket energi att spara genom att sätta in frånluftsvärmepump eller FTX-ventilation.

Med båda alternativen kan energibehovet för uppvärmning minska, men elbehovet ökar istället.

Säkerställ att nyttan utvärderas där hänsyn tas till både ökning och minskning av energi – där de olika energislagen kostar olika mycket.

+

Frivärme och frikyla

Ventilationsluft kan förvärmas på vintern och kylas på sommaren genom att utnyttja markens temperatur.

Principen innebär att man cirkulerar ett medium (vanligtvis vatten med frysskydd) till ett värme-/kylbatteri i tilluftskanalen.


Varmvatten

+

Individuell debitering och mätning

Om de boende får betala för det varm- och kallvatten som de använder ges incitament att minska vattenanvändningen. Ofta minskar vattenanvändningen betydligt efter införande av individuell debitering.

+

Energieffektiva vattenarmaturer

Energianvändningen för varmvatten kan minska betydligt vid byte till mer energieffektiv armatur.

Gamla armaturer kan ha vattenflöden som är väsentligt högre än nya snålspolande armaturer.

Dessutom kräver nyare armaturer ofta ett mer aktivt val av användaren om denne vill ha hög temperatur på varmvattnet.

+

Värmeåtervinning, spillvatten

Mycket vatten värms upp och spolas ut i avloppet helt i onödan. Stora delar av energin i avloppsvattnet kan återvinnas med hjälp av spillvattenvärmeväxling.


Elektricitet

+

Tvättstugor, utrustning

Om utrustningen i tvättstugan behöver bytas ut, säkerställ då att ni köper in energieffektiva maskiner. Ta hjälp av energimärkningen.

+

Tvättstugor, individuell debitering

Genom att införa individuell debitering för tvätt får de boende incitament att effektivisera tvättandet.

Den vanligaste individuella debiteringslösningen idag är att boende betalar en fast avgift för varje tvättmaskin som de kör.

+

Belysning

Gamla lampor och lysrör kan bytas ut till LED med styrning som säkerställer att belysningen inte används i onödan.