Samverkan för hållbara städer och samhällen

Städer och tätorters utveckling spelar en avgörande roll för att åstadkomma en mer hållbar framtid.

Energimyndigheten samverkan med andra myndigheter i flera uppdrag och satsningar som har bäring på frågor som rör omställning till mer hållbara städer och samhällen.

Några av de tvärsektoriella uppdrag och satsningar som vi ingår i eller driver är:

  • Rådet för hållbara städer som är ett myndighetssamarbete som ska stärka kommunernas förutsättningar att utveckla levande och hållbara städer och samhällen.
    Rådet för hållbara städer, Hållbar stad

  • Svensk modell för hållbar urban utveckling är ett projekt som initierats av myndigheterna i Rådet för hållbara städer. Projektet ska bidra till att öka samverkan och erfarenhetsutbytet i arbetet med hållbara städer och samhällen med syfte att myndigheterna bättre ska kunna stödja kommuner och regioner i omställningen till hållbara städer och samhällen.
    Svensk modell för hållbar urban utveckling inom EU:s regionala utvecklingsfond, Boverket

  • Klimatkontrakt 2030, som är ett avtal mellan städer, statliga myndigheter och det strategiska innovationsprogrammet Viable cities, och som syftar till att öka takten i klimatomställningen.
    Klimatkontrakt 2030