Tekniska åtgärder för lokaler

Här hittar du åtgärder som ofta kräver en bedömning av hur mycket åtgärden kan komma att kosta och spara i den aktuella lokalen. 

De här åtgärderna kan en hyresgäst generellt inte kan genomföra på egen hand, utan det krävs samverkan med fastighetsägaren.

Ett grönt hyresavtal är en bra start på en sådan samverkan. I samverkan bestäms hur kostnader och besparingar ska fördelas på ett rättvist sätt.

Använd en energikonsult eller andra experter

För flera av åtgärderna krävs att man dessutom involverar en energikonsult eller motsvarande samt experter på byggnadens olika delsystem.

Energikonsulten hjälper till att kartlägga byggnadens energianvändning för att hitta alla lämpliga åtgärder. Energikonsulten ska med ett systemperspektiv ha förståelse för hur olika åtgärder påverkar varandra och hur de tillsammans påverkar energianvändningen och inomhusmiljön.

Med en bra energikonsult undviker man risken för suboptimering och försämrad inomhusmiljö. Energieffektivisering får inte leda till försämrad inomhusmiljö och faktum är att väldigt många energieffektiviseringsåtgärder leder till förbättrad inomhusmiljö. 

 

+

Uppvärmning

 • Konvertera till energieffektivare uppvärmningssystem. Värm inte med elpanna eller direktverkande el utan konvertera exempelvis till fjärrvärme, värmepump eller biobränslepanna. Om det inte går att undvika elvärme, se till att styrsystemet begränsar användningen när elnätet är hårt belastat.
 • Injustera värmesystemet så att hela lokalen får önskvärd inomhustemperatur.
 • Byt ut dåliga radiatortermostater och säkerställ bra placering av rumsgivare.
 • Behovsanpassa uppvärmningen. Ställ lägre temperaturkrav utanför arbetstid och i rum som inte används.
 • Säkerställ att uppvärmning och kyla inte är igång samtidigt och motverkar varandra.
 • Byt till energieffektiva cirkulationspumpar och säkerställ att de är igång endast under uppvärmningssäsongen.
 • Säkerställ bra isolering av värmeväxlare, värmerör, ventiler, panna etc. för att undvika onödiga värmeförluster.
 • Utred om den kalla sidan av en värmepump kan användas för att tillgodose ett kylbehov.
 • Finns det möjlighet att utnyttja geoenergi. Kanske kan sommarvärmen lagras till vintern då den behövs och vinterkylan till sommaren då den istället behövs.
+

Kyla

 • Behovsanpassa komfortkylan. Ställ lägre temperaturkrav utanför arbetstid och i rum som inte används.
 • Ersätt flera mindre ineffektiva kylmaskiner med en större central.
 • Nyttja kylåtervinning genom att se till att systemet för värmeåtervinning är i drift även varma sommardagar.
 • Utred om den varma sidan av kylmaskinen kan användas för att tillgodose ett värmebehov.
 • Byt till energieffektiva köldbärarpumpar och se till att de är avstängda när de inte behövs.
 • Utred möjlighet att ansluta fastigheten till ett fjärrkylenät.
 • Utnyttja frikyla, till exempel genom att kyla köldbärarkretsen med kall utomhusluft eller ventilera lokalen nattetid på sommaren.
 • Utnyttja byggnadens termiska tyngd för att undvika att använda kylsystemet när elnätet är hårt ansträngt.
+

Ventilation

 • Installera behovsstyrd ventilation för att anpassa luftflöden till verksamhetens behov. Styrningen kan till exempel ta hänsyn till tid, temperatur och koldioxidhalt.
 • Injustera ventilationssystemet för att säkerställa önskvärda luftflöden utan onödigt höga tryckfall.
 • Installera värmeåtervinning eller byt ut befintligt värmeåtervinningssystem till ett nytt med bättre prestanda.
 • Byt till mer energieffektiva fläktar. Ha rutiner för byte och rengöring av filter och byt om möjligt till filter med lägre tryckfall.
 • Isolera luftkanaler vars temperatur skiljer från omgivningen.
+

Belysning

 • Byt till energieffektiv belysning, till exempel LED.
 • Sektionera belysningssystemet så att olika delar av lokalerna kan ha olika ljus vid olika behov.
 • Installera behovsstyrd belysning. Till exempel tidsstyrning, närvarostyrning och dagsljusstyrning.
 • Måla rumsytor till färger med högre reflektionsfaktor (ljusa färger). Mörka färger gör att man måste kompensera med högre belysningseffekt.

Belysning med kvicksilver fasas ut

EU har beslutat att fasa ut belysning med kvicksilver. Det innebär flertal typer av idag vanligt förekommande ljuskällor fasas ut från och med år 2023.

Utöver att den gamla belysningen innehåller kvicksilver, är de inte heller lika energieffektiva som andra LED-alternativ.

Genom att byta till LED-belysning kan elanvändningen för belysning i lokalen nästintill halveras. Med smart styrning som är anpassad till verksamheten och de som använder lokalen kan ytterligare 20–40 procent sparas.

Mer information: Belysningsbranschen

+

Klimatskal

Se över klimatskalet. De flesta åtgärder som kopplar till klimatskal är större åtgärder som kräver dialog med fastighetsägaren men det finns vissa mindre åtgärder som kan genomföras på kort sikt.

Att tilläggsisolera takbjälklag kan för vissa byggnader vara en enkel åtgärd på kort sikt. Men det kan också krävas större arbete, beroende på byggnadens förutsättning.

Förslag på åtgärder:

 • Installera effektiv solavskärmning i fönster mot öst, väst och syd, utanpåliggande solavskärmning har störst effekt.
 • Se över att solavskärmningen fungerar som den ska.
 • Tilläggsisolera takbjälklag.
 • Hitta och åtgärda luftläckage, särskilt runt fönster och dörrar.
 • Ersätt äldre ytterdörrar med nya som är tätare och mer välisolerade.
 • Se till att luftslussar, karuselldörrar och ridåvärmare fungerar som de ska och inte orsakar onödig energianvändning.
 • Tilläggsisolera fasad och väggar i samband med renovering.
 • Byt fönster eller komplettera med tilläggsruta.
+

Tappvarmvatten

 • Installera snålspolande tappvattenarmatur.
 • Installera värmeåtervinning av avloppsvattnet.
 • Värm inte varmvatten med el, använd till exempel värmepump, biobränslepanna eller fjärrvärme. Om det inte går att undvika elvärme, ha tillräckligt stor varmvattenberedare så styrsystemet kan begränsa användningen de tider elnätet är hårt belastat.
 • Minimera VVC-förluster med bra isolering och optimerat flöde. Överväg decentraliserade varmvattenberedare om det är väldigt långt mellan värmeanläggning och tappställe.
+

Övriga åtgärder för lokaler

 • Installera solceller för att minska behovet av köpt el.
 • Visualisera energianvändningen för de som använder lokalerna. Genom att de som använder lokalerna får se energianvändningen i realtid blir det mer intressant för dem att påverka den.
 • Anslut värmesystem, kylsystem, ventilation, belysning och solavskärmning till ett och samma styrsystem för att minimera risken för att de motarbetar varandra.
 • Skapa incitament eller regler för att begränsa elbilsladdning när elnätet är hårt belastat.

Specifika åtgärder för kontorslokaler

Serverrum kräver ofta energi både för drift och kylning, utred om det finns möjlighet att återvinna värmen istället för att bara kyla bort den.

Ett annat alternativ är att ersätta lokala servrar med molntjänster. Molntjänsternas serverhallar är effektivare och ofta placerade där elnätet inte är ansträngt.

I jämförelse med bostäder, där åtgärder på klimatskalet ofta är mest intressant, så finner man i kontorsbyggnader de mest lönsamma åtgärderna i de installationstekniska systemen.

Nästan alla kontor har mekanisk ventilation och det är ofta här man hittar störst besparingspotential. Många kontor har också kylsystem för att tillmötesgå höga komfortkrav trots mycket värmealstrande kontorsutrustning och stora fönster med mycket solinstrålning.

Effektivare solavskärmning, effektivare kontorsutrustning och behovsanpassad komfortkyla är därför åtgärder med bra besparingspotential.

Här finns råd, stöd och goda exempel för åtgärder i övriga lokaler såsom skolor, vårdlokaler, badhus eller ishallar.

Åtgärder för övriga lokaler