IPCEI Vätgas

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att möjliggöra för företag med vätgasprojekt som Sverige kan stödja, att anmäla intresse för att delta i IPCEI Vätgas. Energimyndigheten ska informera, samordna och planera ansökningsprocessen för IPCEI Vätgas. Uppdraget pågår till 2027.

Vad är IPCEI?

Viktigt projekt av gemensamt europeiskt intresse (IPCEI) är ett regelverk som möjliggör för att land att ge statsstöd på en högre nivå än vad som annars är möjligt. Regelverket syftar till att främja gränsöverskridande forsknings-, utvecklings- och investeringsprojekt av särskild betydelse för europeisk utveckling.

IPCEI är stora innovationsprojekt som ofta medför en hel del risker och som kräver en samordnad insats och gränsöverskridande investeringar från offentliga myndigheter och industrier i flera medlemsstater för att förverkligas. De riktar sig särskilt till nya områden som inte realiseras på grund av olika marknadsmisslyckanden.

Övergripande projektkriterier

Innovation – det av företaget föreslagna projektet ska vara mycket innovativt och gå längre än aktuell teknik och kunskap inom området.

EU-samarbete – projektet ska tydligt ingå i ett integrerat projekt tillsammans med andra europeiska projekt inom IPCEI vätgas.

Klimat - Projektet måste ge ett betydande bidrag till att minska växthusgasutsläpp nationellt och internationellt.

Varför valdes vätgas ut som ett IPCEI område?

EU:s expertgrupp för viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse har identifierat sex framtidsinriktade industrisektorer som bör prioriteras i EU:s kommande industristrategi.

Vätgasteknik och vätgassystem är en av dessa sex. Europeiska kommissionen strävar efter att uppmuntra flera så kallade branschallianser där investerare, industri och offentlig sektor samarbetar för att finansiera storskaliga projekt med positiva spridningseffekter för hela Europa. IPCEI-mekanismen är ett viktigt verktyg för att skapa sådana allianser.

Sveriges medverkan i IPCEI vätgas

Under februari och mars 2021 hade svenska företag möjlighet att skicka in intresseanmälningar till Energimyndigheten för att få anmälas som ett projekt inom IPCEI vätgas. Under våren hölls ett flertal obligatoriska tillfällen för match-making tillsammans med europeiska företag. 

En första föranmälan till EU-kommissionen gjordes 31 augusti 2021 för det integrerade projektet IPCEI H2 Industry (senare Hy2Use), där 35 projekt från 12 länder ingår och som för Sveriges del inkluderar ett projekt från Hybrit Development AB. Den faktiska anmälan gjorde 26 augusti 2022 och EU-kommissionen fattade 21 september 2022 beslut om att anmälan godkänts.   

Alla projekt som kvarstod med sin intresseanmälan hösten 2021 hade sedan möjlighet att delta i ytterligare tillfällen för match-making under oktober 2021 med syfte att sammanföra projekt för kommande anmälningar av integrerade projekt.  

Sista datum för att skicka in fullständiga underlag för en eventuell anmälan till Energimyndigheten var 17 november 2021. 

Ett av de tre projekt som inkom med underlag gick vidare i processen och ingår nu i det integrerade projektet Regional Hubs and their Links (RHATL), som föranmäldes till EU-kommissionen 29 april 2022. 

Utöver de integrerade projekt som varit en del av processen för en anmälan till EU-kommissionen sedan våren 2021 så planeras inga nya gemensamma anmälningar inom IPCEI vätgas. 

 

+

Så fungerar ansökningsprocessen

Energimyndigheten har fått uppdraget Uppdrag att stödja svenskt deltagande i ett viktigt projekt av gemensamt europeiskt intresse med inriktning vätgas av regeringen. 

Uppdrag att stödja svenskt deltagande i ett viktigt projekt av gemensamt europeiskt intresse med inriktning vätgas (pdf)

Uppdraget reviderades i juni 2023 (pdf)

Enligt uppdraget är det Energimyndighetens roll att sammanställa, granska och kvalitetssäkra inskickade intresseanmälningar samt bedöma vilka projekt som är lämpliga att anmäla vidare till EU-kommissionen.  Energimyndigheten lämnar ett underlag till Regeringskansliet som i sin tur, efter ställningstagande, gör en anmälan till EU-kommissionen.  

Energimyndigheten kan efter ansökan från stödmottagare fatta beslut om stöd i enlighet med ett godkännande från EU-kommissionen samt tillämplig förordning.