Clean Energy Transition (CETPartnership)

Partnerskapet Clean Energy Transition är en ny satsning inom EU:s ramprogram Horisont Europa för forskning och innovation. Du som svensk aktör har möjlighet att söka finansiering för samarbetsprojekt inom partnerskapet.

Partnerskapet Clean Energy Transition (CETPartnership) samlar merparten av de energiområden som forskningsfinansiärer i Europa tidigare samarbetat under ett och samma paraply.   

CETPartnership består av sju temaområden, så kallade Transition Initiatives (TRI:s) inom vilka svenska aktörer kan samverka med internationella aktörer och tillsammans söka finansiering.

Mer utförlig beskrivning av temaområdena finns längre ned och berör i korthet områden kopplat till industri, byggnader, elproduktion, energilagring, energisystem och energinät, CCS/CCU, förnybara bränslen samt värme och kyla.

Partnerskapet kommer till att börja med att pågå till 2028. Under de kommande sex åren planeras ett flertal utlysningar med en initial årlig budget på drygt en miljard kronor.  Energimyndigheten representerar Sverige i partnerskapet och bidrar med finansiering till projektkostnader för svenska organisationer. 

+

Vem kan söka finansiering från partnerskapets utlysningar?

Du som svenskt företag, forskare eller offentlig aktör har möjlighet delta i partnerskapets utlysningar och få finansiering för ett samarbetsprojekt. För att kunna söka behöver du samarbeta med partners från minst två andra länder och gemensamt ta fram och skriva en ansökan kopplat till ett av utlysningens områden.   

För att hitta relevanta samarbetspartners tillhandahåller samarbetet en matchmaking-plattform, B2Match.

+

Inom vilka områden kan jag söka finansiering? 

Partnerskapet är indelat efter sju olika temaområden, så kallade Transition Initiatives (TRIs). 

På engelska heter områdena följande:
(Klicka på namnet för att läsa mer på samarbetets officiella webbplats)

De årliga utlysningstexterna kommer att tas fram med utgångspunkt från olika utmaningar kopplat till dessa sju tematiska områden.

För frågor kring temaområdena eller information om aktiviteter kopplade till dessa kan du kontakta ansvarig person via partnerskapets officiella webbplats.  

Partnerskapets officiella webbplats

För kontakt med handläggare på Energimyndigheten skicka gärna ett mail till CETPart...@energimyndigheten.se

+

När kan jag söka?

Nästa utlysning öppnar 19 september 2024. Utlysningen kommer att läggas ut på Energimyndighetens webbplats under öppna utlysningar.

Ett första informationsmöte (Call pre-announcement) kommer att hållas den 4 juni och ett andra informationsmöte (Call Launch) 12 september. 

Öppna utlysningar

+

Projekt med svenska projektparter som fått stöd

DETECTIVE - utveckling av en ny linjär solfångare med rörbunthålrum för CSP-applikationer

Projektet ska förbättra effektiviteten hos solfångare och introducerar en ny rörformig solfångare för att öka solabsorptionen och minska reflektion och strålningsförluster.

Projektdeltagare: Kungliga Tekniska Högskolan Samarbetet omfattar även partners från Italien och Spanien.

MORE

Projektet vill ta fram en ny och bättre metod för att utveckla offshore-enheter för förnybar energi. Projektet fokuserar på olika sorters korrosion, vilket är viktigt för havsmiljön.

Svenska projektdeltagare: Corpower Ocean AB och RISE Research Institutes of Sweden AB. Samarbetet omfattar även partners från Danmark, Italien och Norge.

Hållbart betongmaterial som leder till förbättrade konstruktioner för förnybar energi till havs

Projektet ska ta itu med de kommande miljöutmaningarna vi står inför gällande uppskalning och etablering av större mängder av havsbaserad teknik i våra hav.

Svenska projektdeltagare: Ocean Harvesting Technologies AB och RISE Research Institutes of Sweden AB. Samarbetet omfattar även partners från Irland, Nederländerna, Polen och Spanien.

PVT4EU

Projekt ska implementera och demonstrera två nya sorters solfångare. Den ena är avsedd för byggsektorapplikationer och eftermontering av befintliga PV-paneler, medan den andra är tänkt för hushålls- och industrisektorer.

Svenska projektdeltagare: Högskolan i Gävle, MG Sustainable Engineering AB, SolarPeak AB och Solarus Renewables AB (publ). Samarbetet omfattar även partners från Danmark och Portugal.

Resilient Energy System Infrastructure Layouts for Industry, E-Fuels and Network Transitions

Projektet kommer att bygga vidare på PyPSA-Eur, en befintlig, allmänt använd, sektorkopplad energisystemmodell för Europa med öppen källkod, och lägga till stokastiska optimeringsfunktioner samt en djupare representation av industriomvandling, elektrobränslen, biomassa och infrastruktur för koldioxidavskiljning.

Svenska projektdeltagare: Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag och Stockholm Exergi AB. Samarbetet omfattar även partners från Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Norge, Portugal, Spanien och Turkiet.

SEASNAKE+ Industriell uppskalning av ytskydd och fiberoptikbaserad tillståndsövervakning för SEASNAKE MVC

Projektet ska skala upp och demonstrera en dynamisk mellanspänningskabel med förbättrad livslängd. Konceptet kommer testas i mindre skala i strandnära tillstånd och därefter i full skala i verklig havsmiljö i Medelhavet.

Svenska projektdeltagare: Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag, I-Tech AB, NKT (Sweden) AB och RISE Research Institutes of Sweden AB. Samarbetet omfattar även partners från Frankrike, Irland, Italien och Spanien.

Termisk energilagring och digitalisering inom fjärrvärme för att möjliggöra övergången till förnybara och resurseffektiva energisystem

Projektet ska uppskatta och kontrollera termisk lagringspotential och flexibilitet på både byggnads- och stadsdelsnivå.

Svenska projektdeltagare: Absolicon Solar Collector AB, Högskolan Dalarna och Utilifeed AB. Samarbetet omfattar även partners från Tyskland och Norge.

AMbCS

Projektet ska utveckla och demonstrera en lösning för koluppfångning och koltillvaratagande i sjöfarten med hjälp av nya membran och innovativa processer.  

Svenska projektdeltagare: ANDRITZ Aktiebolag och Gotland Tech Development AB. Samarbetet omfattar även partners från Belgien och Norge.

WIND-DIGIPOWER – Innovativ kraftelektronisk styrning för storskalig integration av vindkraft i framtidens digitala elsystem

Projektet ska utveckla innovativa lösningar för elsystemets uppbyggnad och anslutning av havsbaserad vindkraft.

Svenska projektdeltagare: Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag, DNV Sweden AB, Hitachi Energy Sweden AB och Svenska Kraftnät. Samarbetet omfattar även partners från Island, Italien och Spanien.

UNICORN

Projektet ska ta fram och testa ett nytt, billigare och mer miljövänligt sätt att göra vattenelektrolysörer med protonutbytesmembran. Det nya sättet att göra dem på kombinerar nya material med en ny design. Tanken är att projektet ska stödja grön vätgas.

Svenska projektdeltagare: Alleima och RISE Research Institutes of Sweden AB. Samarbetet omfattar även partners från Frankrike och Norge.

Utveckling av kemcyklisk förbränning för inhemska bränslen

Projektet ska vidareutveckla en teknik för att minska ekonomiska och energirelaterade kostnader för koldioxidinfångning, öka infångningsgraden, minska korrosionsrelaterade problem, samt öka elverkningsgrad vid nyttjande av bränslen med hög askhalt.

Svenska projektdeltagare: Alleima Tube AB, Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag, RISE Research Institutes of Sweden AB, Skövde Energi AB och Stockholm Exergi AB. Samarbetet omfattar även partners från Finland och Tyskland.

ECom4Future - FIWARE-drivna energigemenskaper för framtiden

Projektet ska undersöka hur informationen prosumenters och energigemenskapers elkonsumtion- och produktion kan användas för en mer effektiv energiplanering och drift.

Svenska projektdeltagare: Akademiska Hus Aktiebolag och Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag. Samarbetet omfattar även partners från Österrike, Tyskland och Rumänien.

Man0EUvRE Project Title Energy System Modelling for Transition to a net-Zero 2050 for EU via REPowerEU

Projektet ska förbättra modelleringen av den europeiska energiomställningen och skapa förutsättningar för transparant forskningsbaserad analys.

Svenska projektdeltagare: Greengoat, Luleå tekniska universitet och Power Circle AB. Samarbetet omfattar även partners från Frankrike, Tyskland och Italien.

NextGen

Projektet ska demonstrera ett nytt direktdrivet generatorkoncept med hög verkningsgrad och vridmomentsdensitet. Teknologin är särskilt intressant för vindkraft och förväntas kunna öka elproduktionen och kraftigt minska materialanvändningen.

Svenska projektdeltagare: Hagnesia Wind AB. Samarbetet omfattar även partners från Danmark och Tyskland.

Oxy-Kraft recovery boiler - Towards novel integrated green energy parks

Projekt ska utveckla en ny teknisk lösning för att bränna svartlut i oxyförbränningsläge, vilket skapar möjligheter att integrera processen för effektiv koldioxidinfångning och bränsleproduktion.

Svenska projektdeltagare: Kungliga Tekniska Högskolan och Valmet Aktiebolag. Samarbetet omfattar även partners från Finland och Spanien.

Smarta förtöjningskomponenter för havsbaserad energi (SMARTMOORING)

Projektet fokuserar på utveckling av intelligenta förtöjningsteknologier för havsbaserade energisystem.

Svenska projektdeltagare: Corpower Ocean AB, Minesto AB och RISE Research Institutes of Sweden AB. Samarbetet omfattar även partners från Frankrike och Spanien.

Greensmith - gasbehandling för klimatneutral ståltillverkning

Projektet ska demonstrera återvinning av vätgas från olika gaser inom stålindustrin med en teknik för avlägsnande av koldioxid. Syftet är att visa och optimera ett kolneutralt teknikkoncept för att göra ståltillverkningen fossilfri.

Svenska projektdeltagare: H2GS AB och Swerim AB. Samarbetet omfattar även partners från Italien och Nederländerna.

Mer om CETPartnership

I och med EU:s nya ramprogram Horisont Europa har EU-kommissionen infört förändringar i arbetet med samfinansierade partnerskap. Den tidigare modellen med så kallade ERA-Net Co-fund har omformulerats till ett större och mer omfattande samarbete med nationella och regionala forskningsfinansiärer i Europa.

Partnerskapet Clean Energy Transition samlar merparten av de områden som forskningsfinansiärer i Europa samarbetat inom på energiområdet tidigare men nu under ett och samma paraply. Energimyndigheten är med och leder arbetet tillsammans med Österrike.  

Partnerskapet finansieras av cirka 70 forskningsprogram från 32 länder samt av EU kommissionen. Sverige och Energimyndigheten bidrar med pengar från forskning- och innovationsprogrammen Industriklivet, Industrins energi- och klimatomställning, Framtidens elsystem, Bio+, Termoprogrammet och ReBygg.

Samarbetsmodellen ersätter ERA-Net Co-fund och är ett bredare och mer omfattande samarbete än ERA-Net med nationella och regionala forskningsfinansiärer från hela Europa.